Speerpunten

Samen Recht Doen aan Enschede

Enschede is een mooie stad met mensen die samen de stad bouwen. Samen leven gaat echter niet altijd vanzelf. De veranderende rol van de gemeente en de coronapandemie hebben voor de gemeente Enschede vragen opgeworpen waarbij niet altijd de juiste antwoorden zijn gegeven. Niet altijd is er recht gedaan aan de situatie van mensen. Als ChristenUnie erkennen we dat de samenleving niet maakbaar is. Toch proberen we in dit verkiezingsprogramma antwoorden te formuleren voor de toekomst van onze mooie stad. We zijn ons er daarbij van bewust dat gerechtigheid voor de samenleving niet alleen van de overheid kan komen maar dat we samen de samenleving maken: Samen recht doen.

De politici van de ChristenUnie Enschede maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving. De overheid is er volgens de ChristenUnie om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren. En de overheid beschermt de ruimte waarbinnen mensen vrede kunnen stichten. In dit hoofdstuk zetten we kort de belangrijkste speerpunten uit het verkiezingsprogramma op een rij.

Recht doen aan mensen in de knel

Recente voorbeelden uit de landelijke en plaatselijke politiek hebben ons extra bewust gemaakt dat de overheid door de regels snel vergeet de mens te zien. Als ChristenUnie willen we ons inzetten voor een gemeente waar de mens centraal staat. De gemeente is bereikbaar voor iedereen die in de knel zit. Dit betekent dat de gemeente de burger in gewone taal benaderd. Mogelijkheden om de gemeente digitaal te benaderen mogen nooit ten koste gaan van de bereikbaarheid van de gemeente voor (kwetsbare) inwoners. De gemeente houdt zich aan haar woord en communiceert direct, duidelijk en snel richting de inwoners. Niet de regels maar de mens is maatgevend in het contact met de gemeente. De ChristenUnie vindt het maatwerkbudget, een potje met regelvrij geld, een belangrijk middel bij het bereiken van de menselijke maat. Dit maakt het makkelijk om als gemeente mensen in een specifieke situatie te helpen en zo voorkomen we dat een kritieke situatie verder ontspoort.

Afbeelding1Bij het helpen van kwetsbare mensen, zoals daklozen, vluchtelingen en verwarde mensen, gaan we uit van een realistisch mensbeeld. Niet iedereen is kan zijn leven zelfstandig invullen, sommige mensen moeten langdurig bij de hand genomen worden. Bij anderen moet de zelfredzaamheid wel worden aangemoedigd. De ChristenUnie wil dat de gemeente goede voorzieningen regelt voor deze kwetsbare groepen, zoals mensen in de bijstand, en persoonlijke begeleiding regelt om niemand buiten de boot te laten vallen.

Eenzaamheid is een groeiend probleem in onze samenleving, dit komt voor bij mensen van alle leeftijden. Als ChristenUnie willen we dat de gemeente daar oog voor heeft en samen met maatschappelijke organisaties blijft kijken hoe we dit probleem als samenleving kunnen oplossen. Bestrijding van armoede zorgt ervoor dat iemand weer normaal deel kan nemen aan het maatschappelijke leven. De stad toegankelijk maken voor iedereen is van groot belang wanneer mensen hun huis uit willen om anderen te bezoeken. De gemeente moet mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en randvoorwaarden scheppen voor goed vrijwilligerswerk.  De inwoner moet zich gezien en gewaardeerd voelen door ons beleid.

Daarnaast is goede professionele zorg van belang. De gemeente moet zich blijven inzetten voor de volksgezondheid en zorgt voor goede en voldoende toegang tot GGD's, jeugdzorg en huisartsen. Keuzevrijheid is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. Wanneer identiteitsgebonden zorg van meerwaarde is moet deze echter beschikbaar blijven.

Strijden tegen criminaliteit, mensenhandel en prostitutie

Samen recht doen betekend voor de ChristenUnie dat we oog hebben voor onderdrukte mensen. In Enschede is er helaas ook sprake van uitbuiting en mensenhandel. We zijn blij met het kenniscentrum dat hiertegen is opgericht. Binnen de prostitutie zijn veel mistanden, de gemeente probeert deze in kaart te brengen en daar streng op te handhaven. De gemeente investeert in uitstapprogramma's en er geldt een "one-strike-out" beleid voor misstanden. Binnen Enschede is er daarnaast ook sprake van arbeidsuitbuiting van (vaak buitenlandse) werknemers. De gemeente probeert deze mensen op te sporen, is bereikbaar voor deze mensen ook als ze geen Nederlands spreken en maakt ze bewust van hun rechten.

Criminaliteit ondermijnt 'goed en veilig samenleven' en is vaak een aanleiding tot uitbuiting. De gemeente moet ondermijning, ter bestrijding van verwevenheid boven- en onderwereld, actief aanpakken. Drugs speelt een belangrijke rol als aanjager van criminaliteit. De ChristenUnie vindt dat de gemeente zich moet inzetten om drugsgebruik te ontmoedigen en is tegen gemeentelijke proeven om wiet te telen.

Opkomen voor Gods schepping

Als mensen hebben we als taak recht te doen aan de schepping die we van God hebben gekregen. Als ChristenUnie willen we ons Afbeelding2daarom inzetten om letterlijk een groene stad te zijn. De fantastische Enschedese parken en singels moeten we daarbij goed onderhouden. De ChristenUnie vindt dat de gemeente moet kijken waar het mogelijk is om tegels te vervangen voor groen, dit helpt ook in het creëren van een goede waterhuishouding. Zwerfafval is funest voor het milieu en de uitstraling van de stad, de gemeente blijft strikt handhaven om dit tegen te gaan. Afvalstromen moeten waar het kan worden verminderd en/of worden verduurzaamd. Naast het huidige bronscheiden van afval zijn nascheiding en recycling serieuze opties om dit te bereiken.

Als gemeente Enschede moeten we bezig met het verduurzamen van de energie die we opwekken. Als ChristenUnie willen we daarbij als eerste stap vol inzetten op isolatie van woningen. Het is voor de ChristenUnie belangrijk dat de verduurzaming voor iedereen bereikbaar en betaalbaar is. Bij de opwekking van duurzame energie is het belangrijk dat we een logische volgorde hanteren eerst zonnepanelen op parkeerplaatsen, gemeente- en bedrijfspanden voordat er gekeken wordt naar meer ingrijpende vormen zoals windmolens of zonnevelden in ons mooie landelijk gebied.

Fietsen en wandelen is gezond en goed voor het milieu. Daar investeren we in. Om de Enschedese binnenstad leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar te houden willen we deze zoveel mogelijk autovrij maken. Om dit te bereiken vindt de ChristenUnie dat de gemeente moet investeren in goed openbaar vervoer. Daarnaast moet de gemeente bij het rijk en de provincie inzetten op goede bereikbaarheid van Twente per weg, spoor en water.

Toekomst voor (jonge) starters

Als ChristenUnie willen we recht doen door iedereen die (opnieuw) start in Enschede een eerlijke kans geven om een mooie toekomst op te bouwen. Dit begint bij een goede ondersteuning geven aan gezinnen, zodat kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. De gemeente zet zich actief in om (v)echtscheidingen te voorkomen en biedt ondersteuning aan ouders. Door in de jeugdzorg in te zetten op vroeg signalering van problemen proberen we ergere problemen voor te zijn, wanneer het echter nodig blijkt moet er voldoende goede pleegzorg aanwezig zijn.

Goed onderwijs is enorm relevant voor een succesvolle start in de maatschappij. De gemeente moet zorgen dat dit voor alle kinderen gewaarborgd is, armoede of sociaal milieu mogen geen belemmering vormen om mee te doen op school. Als samenleving hebben we meer nodig dan alleen hoger opgeleiden daarom vindt de ChristenUnie dat de gemeente zich moet inzetten voor een beter imago en behoud van goed beroepsonderwijs. De ROC's, het Saxion, Artez en de Universiteit Twente hebben allemaal een relevante rol in het opleiden voor en het creëren van goede werkgelegenheid in Enschede en moeten waar nodig ondersteund worden door de gemeente. Studenten aan deze instellingen zijn de starters die de toekomst van Enschede gaan helpen maken, de gemeente probeert dit talent, in al zijn verscheidenheid, voor de regio te behouden.

Wanneer iemand vast is gelopen door de omstandigheden in het leven dan moet er een mogelijkheid zijn om een nieuwe start te Afbeelding3maken. Dit kan door goede schuldhulpverlening of begeleiding bij het terugkeren op de arbeidsmarkt.  Wanneer jongeren grote fouten hebben begaan moet het voor hen mogelijk zijn om een tweede kans te krijgen in de samenleving.

Goede woonruimte is essentieel voor alle inwoners van Enschede. Het garanderen van voldoende studentenhuisvesting schept de randvoorwaarden voor het trekken van jong talent naar Enschede. Sociale huurwoningen garanderen betaalbare woonruimte voor iedereen. De gemeente zet in op de beschikbaarheid van koopwoningen, waarbij door een woon-plicht het voor huisjesmelkers onaantrekkelijk wordt gemaakt om starterswoningen te kopen. Bij het beschikbaar maken van betaalbare huur- en koopwoningen moet ook gekeken worden naar creatieve mogelijkheden zoals het ombouwen van kantoorpanden. Voor een goede start aan de laatste fase van het leven komt in Enschede ruimte voor woonzorgprojecten maar ook voor meergeneratie-woningen, inclusieve wijken en hofjes.

Als laatste creëert de gemeente ruimte voor waardevol samenleven door het faciliteren van goede kunst-, cultuur- en sportvoorzieningen. De binnenstad moet een aantrekkelijke plek zijn om te winkelen en te ontspannen. De gemeente investeert in laagdrempelige plekken van ontmoeting in wijken, zoals bibliotheken en wijkcentra.

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Met de voorstellen in dit programma willen wij iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Enschede. Doe met ons mee! Laten we samen recht doen.