Speerpunten

1. Voor alle inwoners: Enschede een inclusieve en zorgzame stad

De ChristenUnie heeft alle inwoners op het oog. Mensen die hier al sinds jaar en dag wonen of nog maar kort geleden naar Enschede zijn gekomen. Mensen met een hoog en laag inkomen, ziek en gezond, met en zonder baan. Verschillen in opleiding, inkomen, herkomst, geaardheid of religie hoeven we niet weg te poetsen. Deze verschillen mogen niet leiden tot uitsluiting. Enschede is van ons allemaal. De liefde van Jezus Christus sluit mensen ook niet buiten. Jezus had oog voor iedereen en speciaal voor kwetsbare mensen ongeacht hun achtergrond. De ChristenUnie ziet de verschillen maar gelooft niet dat het verscherpen van tegenstellingen de stad verder helpt. Alleen met elkaar komen we verder.

Wij willen met de verschillende mensen in onze stad bouwen aan Enschede. Ieder met zijn eigen talent.

Zorg voor gezinnen

Wij willen dat kinderen stabiel en veilig kunnen opgroeien. De ChristenUnie wil daarom inzetten op ondersteuning van ouders en kinderen. Met zorg dicht bij als dat nodig is.

Oog voor Jongeren

De ChristenUnie wil dat jongeren onderwijs krijgen dat aansluit op hun talent. Om daarna een plek te vinden in de maatschappij. Dat gaat niet altijd van zelf. Soms door een beperking. Een andere keer omdat er thuis zorg is en de jongere zelf een mantelzorger. Voor deze jongeren is er extra hulp nodig. Daar zetten wij ons voor in.

Waardig oud worden

Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Daarom verdienen ouderen onze aandacht en steun. Waardevol zijn stopt niet na de pensionering. ChristenUnie Enschede wil graag dat Enschede een dementie-vriendelijke gemeente wordt.

Verantwoordelijkheid nemen voor opvang van asielzoekers

Enschede moet niet weglopen voor de verantwoordelijkheid om asielzoekers die een veilig heenkomen zoeken in Nederland op te vangen. De ChristenUnie loopt hier niet voor weg. Net als de inwoners van onze stad hebben ook asielzoekers recht op veiligheid. Een goed inburgering via het programma ‘thuisvoelen en meedoen’  hoort hier vanzelfsprekend bij.

2. Voor vrijheid en tolerantie: Enschede een veilige stad

De ChristenUnie is een groot voorstander van vrijheid, bijvoorbeeld vrijheid van onderwijs, meningsuiting en geloof. Als je om vrijheid vraagt om je geloof te beleven en in de praktijk te brengen dan gun je ook een ander die vrijheid. Rekening houden met elkaar dus. Vrijheid vraagt ook dat de inwoners van Enschede verantwoordelijkheid willen dragen. Bijvoorbeeld ouders voor de opvoeding van hun kinderen. Hulpverleners voor het bieden van goede zorg. Ondernemers voor hun werknemers en bedrijf. En nieuwkomers om zich snel de taal en gewoonten van ons land eigen te maken. De gemeente zet zich in zodat iedereen kan meedoen en zich hier kan thuis voelen.

Een veilig thuis voor alle kinderen

Veiligheid begint thuis. Kinderen hebben het recht om beschermd te worden tegen mishandeling. De ChristenUnie wil daarom inzetten op het voorkomen, signaleren en stoppen van kindermishandeling.

Optreden tegen overlast van drugs en drank

Tegen illegale hennepkwekerijen wordt streng opgetreden. ChristenUnie Enschede is geen voorstander van experimenten met door de overheid georganiseerde wietteelt. Wij staan achter de norm NIX 18.

Help vrouwen (en mannen die uit de prostitutie willen stappen en bestrijd mensenhandel

Prostitutie gaat in tegen Gods bedoeling met seksualiteit. Wij willen dat de gemeente zorgt voor voldoende hulp- en uitstapprogramma’s. Helaas zijn veel prostituees slachtoffer van mensenhandel. De ChristenUnie wil de bestrijding hiervan prioriteit geven.

3. Zuinig op de stad: Enschede duurzaam en aantrekkelijk

Enschede moet ook in de toekomst een stad blijven waar het fijn wonen, werken en leven is. Daarom moeten we zuinig zijn op de stad. Dat komt terug in onze zorg voor het milieu: waterbeheersing, energievoorziening en groen. Maar ook in de zorg voor onze kinderen! Zodat zij zich in een veilige thuisomgeving kunnen ontwikkelen tot de nieuwe dragers van deze stad.

Houd Enschede groen  en duurzaam

Wij mensen mogen deze wereld als rentmeesters beheren. Wij willen dat de komende generaties ook van onze stad kunnen genieten. Daarom zijn wij voor een circulaire economie.

Bewaak de balans inspanning-ontspanning

Wij geloven dat een goede balans tussen werk en privé mensen gelukkig maakt. De Bijbelse richtlijn om iedere week een rustdag te hebben is heilzaam voor de samenleving. De zondag is daarvoor een uitstekende dag.

Sport verbindt en houdt ons vitaal

Sporten is werken aan een gezonde leefstijl. De ChristenUnie pleit voor sport in de breedte. Bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.

Leren bevorderen

Wij willen dat er gelijke kansen zijn om talent te ontwikkelen en in te zetten. De vrijheid en kwaliteit van onderwijs op alle niveaus is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

Werkloosheid verder laten dalen

De ChristenUnie wil dat met het aantrekken van de economie er ook weer meer werkgelegenheid in Enschede komt.  Ook hier geldt: niet alleen voor bepaalde groepen maar voor iedereen.