Nieuwsbrief 5-9

zaterdag 23 april 2005 17:22

maart 2005 - jaargang 5, nummer 9Inhoud: Afscheid van burgemeester Mans
Raadsdebat over contouren voor 2006
Ontwikkelingen rond Medisch Spectrum
Verkiezingsstrijd nog niet begonnen...
Geslaagde avond met kerken over WMO
Parkeertarief voor ons geen probleem
Brandweerpost mag naar Noord
Eurofractie ChristenUnie/SGP: stem NEE!


maart 2005 - jaargang 5, nummer 9

Inhoud: 

  • Afscheid van burgemeester Mans 
  • Raadsdebat over contouren voor 2006 
  • Ontwikkelingen rond Medisch Spectrum
  • Verkiezingsstrijd nog niet begonnen...
  • Geslaagde avond met kerken over WMO
  • Parkeertarief voor ons geen probleem 
  • Brandweerpost mag naar Noord 
  • Eurofractie ChristenUnie/SGP: stem NEE!
 • en verder:
  • Bekijk onze website 
  • Agenda 
  • Contact
  • Colofon 
  • Aan/afmelden

Afscheid van burgemeester Mans

Vrijdag 22 april stond in het teken van het afscheid van onze burgemeester Mans. Na 11 jaar volle inzet voor onze stad moet hij noodgedwongen stoppen, omdat hij 65 jaar werd. Maar het bloed kruipt, waar het niet gaan kan: vanaf 1 mei gaat hij de burgemeesterspost in Venlo voor een maand of vier waarnemen.

Jan Mans zal altijd bekend blijven staan als de burgervader van de vuurwerkramp. Dat is volkomen terecht, want hij heeft in die moeilijke dagen aan vriend en vijand laten zien wat hij waard is. Maar de verdiensten van Jan Mans zijn veel groter. Hij heeft zich tot de laatste dag met zijn hele persoon ingezet voor onze stad. Zijn agenda was tot de laatste dag gevuld. Zij het de laatste dagen vooral met afscheidsfeestjes en interviews. Hij gunt zich geen rust, want hij gaat meteen met volle vaart verder in Venlo, in zijn geliefde Limburg.

Het was meer dan symbolisch, dat zijn laatste hamerslag als voorzitter van de Raad ging over 'zijn' brandweerpost in Enschede Noord. Een klus, die hij gelukkig met goed gevolg zelf af kon maken. Verderop in deze Nieuwsbrief leest u hier meer over.

Vuurwerkramp
Wie Jan Mans zegt, zegt vuurwerkramp. Bij zijn afscheid kon niemand daar omheen. Hij zelf liet merken, dat er nu een last van hem afvalt. De gevolgen van de ramp, de eindeloze debatten over schuldvraag en aansprakelijkheid van de overheid, en zeker niet in het minst de slachtoffers bleven aandacht vragen van de burgemeester.

Bij het zware raadsdebat over het rapport Oosting, op 19 maart 2001, konden wij als ChristenUnie niet anders dan tot de conclusie komen, dat Jan Mans als verantwoordelijke voor de brandweer had moeten aftreden. Een moeilijke afweging, waarbij wij onze waardering voor zijn rol direct na de ramp niet onder stoelen of banken hebben gestoken. Jan Mans had zich een crisismanager en burgervader pur sang getoond. Staatsrechtelijk gezien was het echter onzes inziens beter geweest als hij zijn verantwoordelijkheid had genomen voor het ontstaan van de ramp en was gegaan. Het ging ons dus niet om de persoon Jan Mans, maar om het ambt. En die dingen moet je in de politiek kunnen onderscheiden.

De meerderheid van de Raad besliste echter anders. Omdat wij een democratisch besluit respecteren en absoluut geen rancune tegen de persoon Mans hebben, is onze fractievoorzitter Jan van der Graaf na afloop van dat zware debat meteen op Mans afgestapt en heeft hem de hand geschud. De burgemeester accepteerde de uitgestoken hand onmiddellijk. Een moment, dat wij als ChristenUnie nooit zullen vergeten. Nu terugkijkend overheerst, ook voor ons, grote waardering voor de rol, die burgemeester Mans na de vuurwerkramp heeft gespeeld.

Wensen
Jan Mans en zijn vrouw Annie gaan nog even door in Venlo. En het is niet uit te sluiten, dat hij nog wel een paar klussen in het openbaar bestuur op zich neemt. Hij vindt het onzin, dat je met 65 jaar zou moeten stoppen. Hij kan het qua inzet en gezondheid ook nog bijzonder goed aan. In een bijzonder geslaagd afscheidsfeest namen we afscheid van onze burgemeester, van wie bijna elke Enschedeer is gaan houden, omdat hij zo spontaan en menselijk reageerde op leuke en moeilijke zaken, die op zijn pad kwamen. Jan en Annie, het ga jullie wel!

Tymon de Weger, wethouder
t.d.weger@enschede.nl


Raadsdebat over contouren voor 2006

Maandag 11 april debatteerde de Raad over de Contourennota. Het doel van deze nota was om de Raad vroeg aan zet te krijgen over de Programmabegroting 2006-2009 en te horen welke richting ingeslagen moet worden. Dit is de eerste keer dat dit op deze wijze en in een heel vroeg stadium gebeurd. Wij vonden dit een zeer goed initiatief van het college. Op deze wijze kan de raad zijn kaderstellende rol goed vervullen. Alle fracties waren er blij mee dat er nu al een voorzet gegeven kon worden.

De belangrijkste speerpunten, waarmee ook wij instemden, waren de volgende:

Economische structuurontwikkeling:
- stimulering hoogwaardige werkgelegenheid;
- bereikbaarheid: richten op de realisatie van N 18
-
acquisitie en imago.

Arbeid en inkomen:
- tweesporenbeleid: naast aantrekken van werkgelegenheid voor hoogopgeleiden, inzet voor werk voor laaggeschoolden;
-
zorg voor kwetsbaren;
-
minimale zorgplicht bij open einderegelingen.

Er was een verlanglijst van alle diensten van de gemeente, die een totaal bedrag van € 11 miljoen vergen, terwijl er maar € 3 miljoen structureel, dat wil zeggen voor de volgende jaren, beschikbaar is. Dat werd dus kiezen, hoewel globaal.

1. Onze eerste keuze is, om het sociale gezicht van de gemeente Enschede te handhaven. Voor de Wet Werk en Bijstand (WWB) is de komende jaren erg veel nodig en waarschijnlijk ook voor de nieuwe Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO). Er komt over deze problematiek een Nota Armoedebeleid. Die zal meer duidelijkheid geven over deze zeer belangrijke materie.
2. Onze tweede prioriteit is het aantrekken van werkgelegenheid voor hoog- en ook voor laagopgeleiden.
3. Als derde willen wij de bijdrage aan de exploitatie van de zwembaden en de vervangingsinvesteringen sportaccommodaties honoreren.

Op onze vraag aan wethouder Goudt over het resultaat over 2004 kwam deze met een zeer positief bericht, namelijk dat er vanuit de rekening 2004 ruim € 10 miljoen over zal blijven. Hiermee kunnen eenmalige investeringen, zoals de nieuwe ijsbaan, het omhoog brengen van de Roombeek, investeringen in het onderwijs en sportpark Boekelo ons inziens gerealiseerd worden. De gemeente Enschede staat er financieel niet slecht voor, maar de WWB en de WMO bergen grote risico's in zich.

Pier Datema, raadslid
p.datema@enschede.nl


Ontwikkelingen rond Medisch Spectrum

In de gemeenteraadsvergadering van maandag 11 april is het collegevoorstel voor het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het locatie Haaksbergerstraat van het Medisch Spectrum Twente (MST) aangenomen. In 2003 is door het MST het Lange Termijn Huisvestingsplan afgerond en daarbij ook aanvankelijk de verkeersaspecten betreffende de bereikbaarheid. Om de uitbreiding volgens de oorspronkelijke plannen te kunnen uitvoeren blijkt nu dat de investeringsmogelijkheden de komende tien jaar niet voldoende zullen zijn.

Er moet meer tijd worden genomen om de locatie MST Ariënsplein te kunnen afstoten. Tevens wordt er vanuit gegaan, dat de toekomstige ontwikkelingen voldoende mogelijkheden geven voor de verkeersafwikkeling. Hierover heb ik vragen gesteld bij de behandeling van het voostel in de Stadsdeelcommissie Centrum.

Parkeergarages
De bouw van de twee parkeergarages op het terrein van het MST aan de Haaksbergerstraat bij de Beltstraat en de Getfertweg bieden voldoende parkeerplaatsen om de huidige parkeergelegenheid op maaiveldniveau te kunnen gaan bebouwen met de uitbreiding. Daarbij speelt de bereikbaarheid van deze garages een belangrijke rol. Een snelle toegankelijkheid en de goede afwikkeling van het bezoekende verkeer zijn van groot belang. Welke delen van de locatie aan het Ariënsplein de komende tien jaar in gebruik zullen blijven, is nog niet precies bekend.

Er vindt intensief overleg plaats, om een verantwoorde afweging te maken met betrekking tot de verdere plannen, waarbij de "bedrijfsvoerders" van het ziekenhuis de hoge kwaliteit van de zorg kunnen handhaven. Zoals bekend zal de uitbreiding van met name de verpleegafdelingen plaatsvinden op de parkeerplaats achter de ITC-flat, om zodoende de huidige vierpersoonskamers in te kunnen inrichten als tweepersoonskamers. De Arbo-wet vereist namelijk dat het verplegend personeel naast de bedden voldoende ruimte dient te hebben voor rolstoel of tillift. Op den duur zullen er dus nog uitsluitend tweepersoonskamers in de verpleegafdeling in gebruik zijn en ook in de nieuwbouw worden gerealiseerd.

Toekomstige uitbreiding
Om de uitbreiding van het MST aan de zijde van de Borneostraat in de toekomst mogelijk te maken is in het voorliggende bestemmingsplan opgenomen dat de bestaande woningen geen uitbreidingsmogelijkheden meer zullen krijgen. Voorlopig is dit echter, in financiële zin, nog niet aan de orde.

Het onderzoek in 2002 naar de capaciteit voor de verkeersafwikkeling heeft geleid tot de aanleg van een extra afslagstrook aan de hoofdingang aan de voorzijde. Nu echter blijkt dat deze maatregel nog niet het gewenste effect heeft voor de doorstroomsnelheid. Onderzocht wordt nu of aan de zijde van de Zuiderval een mogelijkheid kan worden gecreëerd om de parkeergarage Getfertweg ook van die kant te kunnen bereiken. Een goed parkeer-verwijs-systeem is hier een absolute voorwaarde. Hierover is ook overleg met gemeente Enschede. Een adviesbureau zal aan het MST rapport uitbrengen en na bespreking ook ter kennis van de gemeenteraad brengen. Het behoeft geen betoog dat er een gezamenlijk belang is in relatie tot een goede bereikbaarheid van het MST en het mobiliteitsplan van de gemeente Enschede.

Jan van der Graaf, fractievoorzitter
j.vd.graaf@enschede.nl


Verkiezingsstrijd nog niet begonnen...

In de onze vorige Nieuwsbrief hebben wij gesproken over de invulling van de verhouding tussen de fracties en "hun" wethouders. Wat wij beoogden was een betere verhouding te krijgen in het onderling functioneren met de fractie van de Partij van de Arbeid. We hebben een goed gesprek met de fractievoorzitter van deze partij gehad over dit punt. We hebben afgesproken op een correcte wijze met elkaar om te gaan.

In de pers wordt de indruk gewekt, dat het veel beter zou klikken tussen ons en het CDA, dan met de PvdA. Dat ligt echter niet zo zwart-wit. In sommige opzichten, met name ten aanzien van het sociale beleid, hebben wij sneller overeenstemming met de fractie van de Partij van de Arbeid dan met het CDA. Bij principiële zaken ligt het vaak net omgekeerd. Trekken de laatste zaken veel aandacht, dan is een objectief oordeel vaak moeilijk goed in te schatten.

We willen graag constructief samenwerken met onze coalitiepartners. Een goed voorbeeld hiervan gaf de heer Van Dijk van de fractie van de Partij van de Arbeid, toen hij een gezamenlijk motie indiende namens de coalitiepartijen over de Groene Scheg (over behoud van de tennishallen langs de Oldenzaalsestraat).

Pier Datema, raadslid
p.datema@enschede.nl


Geslaagde avond met kerken over WMO

De ChristenUnie Enschede heeft een avond georganiseerd voor kerken over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er was bewust gekozen voor de combinatie van kerken en de WMO omdat er voor kerken kansen liggen binnen deze nieuwe wet. Daar was ook de avond op gericht. We hadden predikanten en diaconieën van zo’n twintig kerken uit de achterban van de ChristenUnie uitgenodigd.

Eerst even een aantal uitgangspunten van de nieuwe wet op een rij.
- De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de te ontvangen zorg.
- De cliënt wordt zolang mogelijk thuis verzorgd.
- De gemeente krijgt de regierol en de financiële verantwoordelijkheid voor een groot deel van de zorg.
- Er wordt een groter beroep gedaan op mantelzorgers en het maatschappelijk middenveld.

Kansen
Met name het laatste biedt kansen voor kerken om het evangelie handen en voeten te geven in de maatschappij. Om de kerken daarvoor de inspireren was de Stichting Present uit Zwolle uitgenodigd om hun initiatief toe te lichten. Belangrijk uitgangspunten van Present is, dat er wordt uitgegaan van het aanbod van groepen uit de kerken, die eenmalig als groep iets willen doen in de maatschappij. Het is een professionele stichting die zorgt voor de match tussen het aanbod en de vraag. Hulp wordt alleen verstrekt als een professionele instelling daar om vraagt.

Ik zal proberen door een voorbeeld het duidelijker te maken. Stel, er is een gehandicapte die moet verhuizen van een gewone woning naar een aangepaste woning. Er is geen sociaal netwerk die kan helpen met de verhuizing en het opknappen van het nieuwe huis. Op zo’n moment kan er een beroep worden gedaan op de Stichting Present. De andere kant van het verhaal is dat er een aantal weken daarvoor een bijbelstudiegroep van bijvoorbeeld de Christelijk Gereformeerde kerk heeft aangeboden om eens een keer als groep ergens te willen helpen. Het aanbod van de kerk wordt dan gekoppeld aan de vraag van de instelling die de gehandicapte begeleidt.

Het gaat bij Present om een goed en vernieuwend initiatief, omdat er uitgegaan wordt van het aanbod van groepen in de maatschappij. Verder is het ook beter haalbaar voor veel vrijwilligers, omdat het eenmalig is en niet structureel. Er zijn tegenwoordig nog maar weinig mensen die zich voor de lange termijn wekelijks aan een activiteit willen verbinden.

Initiatieven
Na de presentatie van Present werden een aantal initiatieven vanuit christelijke hoek gepresenteerd, die in Enschede tot stand zijn gekomen. Dat waren: het Hospice, de woongroep Timon, het Logeerhuis van de familie Kloek, de Stichting Nieuw Leven en de Zorggroep Manna. In de pauze kon men nader kennismaken met deze initiatieven en werden vele onderlinge contacten gelegd.

Na de pauze was er de mogelijkheid voor de aanwezigen om vragen te stellen aan de wethouder en aan de vertegenwoordigster van Present. De avond werd goed bezocht: er waren ruim veertig vertegenwoordigers van kerken en instellingen. We kunnen als ChristenUnie dan ook dankbaar terugzien op een geslaagde avond.

Hadassa Meijer-Ytsma, raadslid
h.meijer@enschede.nl


Parkeertarief voor ons geen probleem

Een voorstel van het college om een kennismakingsabonnement voor de ondergrondse garages te introduceren ontmoette in de Raad weinig weerstand. Wel vinden wij, dat er uitbreiding moet komen, zodat deze niet alleen voor de maandag, woensdag en vrijdag moet gelden, maar later ook voor alle werkdagen. Ook de boekhoudkundige ingrepen kregen de instemming van de Raad. Hierdoor worden de uitkomsten vele jaren eerder positief.

Veel weerstand ondervond het voorstel tot tariefsverhoging in de avonduren in de Van Heekgarage. Het is nooit leuk om tarieven te moeten verhogen, maar hier is het om twee redenen zeer verantwoord. In de eerste plaats, omdat je hier op een prachtige, droge wijze en in de binnenstad kunt parkeren. Een tweede reden is, dat het overgrote deel (4/5) van deze verhoging betaald wordt door de bezoekers van het Casino. Voor deze bezoekers zal deze verhoging geen last betekenen, denken wij.

Helaas kwamen de fractie van de PvdA, de VVD, de Stadspartij en de fractie Liedtke/Cegerek met een amendement voor uitstel, opdat eerst overleg kan worden gevoerd met commerciële en culturele partners in de stad. Deze motie werd een krappe meerderheid aangenomen. Daar er op 21 december al overleg geweest was met onder andere ook de binnenstadondernemers, vonden wij nieuw overleg overbodig.

Pier Datema, raadslid
p.datema@enschede.nl


Brandweerpost mag naar Noord

Maandag 11 april stemde de raad in met het bouwen van een nieuwe brandweerpost in Enschede Noord. Voor de hoofdpost van de brandweer is gekozen voor de Zuiderval. In de eerste plaats, omdat het oude gebouw aan het Fortuinplein erg oud en onproductief is, maar ook omdat het veel te klein is. Aan de Zuiderval is niet alleen beschikbare ruimte, maar ook een uitstekende uitvalsweg.

Vanwege bereikbaarheidseisen moet er een steunpost in het noorden van Enschede komen. Na ettelijke zoektochten is gekozen voor de Lijsterstraat/Zaanstraat. Niet omdat het hier zo ideaal is, maar dit is echt de minst slechte locatie. De bewoners in de omgeving zien twee grote problemen, namelijk overlast van het uitrukken en van het oefenen. Wij denken dat de overlast bij het uitrukken wel mee zal vallen. Als je bedenkt hoeveel verkeer er over de Lijsterstraat rijdt, dan is de ene uitruk per dag wel te overzien. Het oefenen zal zeker enige overlast geven.

Alle fracties gingen akkoord met deze locatie. Wel is zowel door het college, als ook door de brandweercommandant, uitdrukkelijk toegezegd aan de bewoners, dat er regelmatig intensief overleg gevoerd blijft worden over de ontwikkelingen.

Pier Datema, raadslid
p.datema@enschede.nl


Eurofractie ChristenUnie/SGP: grondwet NEE!

Op donderdag 19 mei brengt de Eurofractie van de ChristenUnie/SGP een bezoek aan Enschede. Het bezoek staat onder het motto: Europa oké, deze Grondwet: Nee! 's Middags brengen de Europarlementariers een werkbezoek aan de stad. Zij stellen zich op de hoogte van de ontwikkelingen in Roombeek en van de investeringen vanuit Europese fondsen in stad en regio. Daarnaast spreken de heren Blokland en Belder van de Eurofractie met politici van ChristenUnie en SGP uit Twente.

's Avonds is er een bijeenkomst voor belangstellenden. De heren Blokland en Belder zullen dan ingaan op de Euopese Grondwet. Nederland gaat op 1 juni naar de stembus, om in een referendum te stemmen over een Grondwet voor Europa. De ChristenUnie adviseert: stem nee. Waarom? De Nederlandse stem wordt gesmoord, we raken de controle kwijt en vaagheid is troef. Meer informatie leest u op de website van de ChristenUnie: www.christenunie.nl.

Noteert u in uw agenda: donderdag 19 mei, aanvang 19.30 uur, Dish Hotel, Boulevard 1945 nr. 2.

Campagneteam ChristenUnie Enschede
b.p.veldkamp@edte.utwente.nl


Bekijk onze website
 
Op www.enschede.christenunie.nl vindt u een schat aan informatie over de activiteiten van de fractie, de wethouder en het bestuur van de ChristenUnie in Enschede. Maar ook gebedspunten, informatie over de verkiezingsuitslagen en het laatste nieuws. 

We houden de website voortdurend actueel. Surf regelmatig naar
www.enschede.christenunie.nl en blijf op de hoogte van ons werk. 

Redactie Nieuwsbrief
 
nieuwsbrief_enschede-owner@mailman.christenunie.nl

Agenda

maandag 25 april 2005 19.00 uur  Gemeenteraad 'Hamerraad' Raadszaal, Stadhuis Langestraat 21
maandag 25 april 2005 20.00 uur  Fractie ChristenUnie kamer 73, Stadhuis Langestraat 21
dinsdag 26 april 2005 19.30 uur  Stadsdeelcommissie Zuid Stadsdeelkantoor Zuid De Reulver 100
woensdag 27 april 2005 19.30 uur  Stadsdeelcommissie Noord Stadsdeelkantoor Noord Zaanstraat 12
maandag   9 mei 2005 19.00 uur  Stedelijke commissie kamer 77, Stadhuis Langestraat 21
dinsdag 10 mei 2005 19.00 uur  extra Debatraad Raadszaal, Stadhuis Langestraat 21
dinsdag 17 mei 2005 19.30 uur  Stadsdeelcommissie Centrum     kamer 77, Stadhuis Langestraat 21
donderdag 19 mei 2005 19.30 uur  Eurofractie ChristenUnie/SGP Dish Hotel Boulevard 1945 - 2
maandag 23 mei 2005 19.00 uur  Gemeenteraad 'Debatraad' Raadszaal, Stadhuis Langestraat 21
dinsdag 24 mei 2005 19.30 uur  Stadsdeelcommissie Oost Servicecentrum Oost     Gronausestraat 300
maandag 30 mei 2005 19.00 uur  Stedelijke commissie kamer 77, Stadhuis Langestraat 21
dinsdag 31 mei 2005 19.30 uur  Stadsdeelcommissie West Servicecentrum West     B.W. ter Kuilestraat 33


Contact

Fractie
Wethouder
Bestuur
 • vacant:  voorzitter
 • Francijn Brouwer-Weemhoff, secretaris (053 – 4 36 07 36), j.f.brouwer@hetnet.nl
 • Peter-Jan van Tuil, penningmeester (053 - 4 33 79 95), pjtuil@home.nl
Internet

Colofon

De Nieuwsbrief ChristenUnie Enschede is een uitgave van de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie in Enschede. De Nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. 
© Overname van artikelen met bronvermelding toegestaan. 

Archief Nieuwsbrief
De verschenen Nieuwsbrieven zijn te vinden op internetpagina van de fractie: www.enschede.christenunie.nl

Aanmelden (gratis) abonnement Nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden voor een gratis abonnement op deze Nieuwsbrief? Vul eenvoudig uw emailadres in op onze website www.enschede.christenunie.nl in de rubriek Nieuwsbrief, rechtsonderaan op de startpagina.
 
Afmelden of wijzigen abonnement Nieuwsbrief

« Terug

Reacties op 'Nieuwsbrief 5-9'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.