Nieuwsbrief 5-1

donderdag 23 september 2004 01:05

september 2004 - jaargang 5, nummer 1

Inhoud:
o Voorzieningen binnen de fractie
o College draait naheffing rampslachtoffers terug
o De luchthaven Twente in perspectief
o Pilot integrale aanpak Meervoudige Probleem Gezinnen
o Bezuiniging gesubsidieerde arbeid blijft pijnlijk
o Huisvestigingsproblematiek ‘De Huifkar’


september 2004 - jaargang 5, nummer 1

Inhoud:
 • Voorzieningen binnen de fractie
 • College draait naheffing rampslachtoffers terug
 • De luchthaven Twente in perspectief

 • Pilot integrale aanpak Meervoudige Probleem Gezinnen
 • Bezuiniging gesubsidieerde arbeid blijft pijnlijk
 • Huisvestigingsproblematiek ‘De Huifkar’

 • Bekijk onze website
 • Agenda
 • Telefoon en email
 • Colofon
 • Aanmelden


Voorzieningen binnen de fractie 

In deze eerste nieuwsbrief na de zomer van 2004 willen we u op de hoogte brengen van de werkzaamheden van de fractie en alle daarmee verbonden ontwikkelingen. De personele bezetting binnen de fractie heeft een tijdelijke wijziging ondergaan vanwege de heupoperatie van Pier Datema met de daaraan gekoppelde revalidatieperiode en de geboorte van een zoon bij de familie Meijer-Ytsma en de daarop volgende zwangerschapsverloftijd. Wij feliciteren Jan Willem en Hadassa met deze gezinsuitbreiding en wensen Pier Datema een voorspoedig herstel toe.

Tijdens de laatste raadsvergadering van 6 september is, op grond van de raadsverordening, welke de mogelijkheid biedt voor de commissievergaderingen vervanging te regelen, Bernard Veldkamp benoemd als vervanger van Hadassa Meijer in de commissies Economische zaken, Sociale zaken en voor stadsdeel Noord. 

In de verordening is tot heden nog geen voorziening opgenomen voor vervanging tijdens (langdurige) ziekte. Toch heeft de raad ingestemd met de mededeling dat voor de Commissie Bestuurszaken Middelen en voor de vergaderingen van Stadsdeel West, Pier Datema mag worden vervangen door Jurgen van Houdt. Hiermede is uw fractievoorzitter voor een deel ontlast. Voor de raadsvergaderingen geldt deze vervanging niet zodat ondergetekende dat wel alleen moet doen. De voorzitter van de raad sprak tijdens de raadsvergadering ondergetekende met bemoediging toe met de opmerking “Eenzaam maar niet alleen”. De benoemingen gelden tot uiterlijk 1 januari 2005 en dat is een periode welke is te overzien.
 
Jan van der Graaf, fractievoorzitter,


College draait naheffing rampslachtoffers terug
 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdag 21 september jl. besloten om per direct en met terugwerkende kracht de naheffing op rampuitkeringen voor functionele invaliditeit ongedaan te maken. Ze maakt daarmee gebruik van de mogelijkheid die de Wet Werk en Bijstand (in Enschede sinds 15 juli in werking) biedt om in individuele gevallen anders te beslissen.
 
Zaterdag 18 september meldde De Twentsche Courant Tubantia dat slachtoffers van de vuurwerkramp met een uitkering in het kader van immateriele schade door de gemeente Enschede gekort worden op hun bijstandsuitkering. Het college van B en W heeft van dat bericht met verbijstering kennisgenomen en kwam tot het unanieme oordeel, dat dit niet de bedoeling kan zijn. De naheffing wordt dan ook per direct en met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt en de stopgezette uitkeringen worden weer geactiveerd. Sinds juli dit jaar is in Enschede de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht geworden, die het college meer vrijheid laat om op individueel niveau te beslissen.
 
In tegenstelling tot sommige berichtgeving blijkt overigens uit intern onderzoek dat het slechts gaat om een handvol gevallen, waarbij grotere bedragen zijn uitgekeerd in het kader van ‘functionele invaliditeit’ aan mensen die tevens een bijstanduitkering ontvingen. Het betreft dus – voor alle duidelijkheid - niet alle uitkeringen die in de nasleep van de vuurwerkramp zijn gedaan.
 
Tymon de Weger, wethouder


De luchthaven Twente in perspectief

In de laatste Nieuwsbrieven van de ChristenUnie Enschede bent u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen betreffende de Luchthaven Twente. De besprekingen en de lobby bijeenkomsten hebben tot nu toe veel tijd en energie gekost. Het is de moeite meer dan waard, gelet op de noodzaak om te komen tot duidelijke afspraken met de Rijksoverheid over de compensatie door het wegvallen van een belangrijk deel van de werkgelegenheid in Twente en alle daaruit voortvloeiende nadelige gevolgen voor Enschede en de regio.
 
Bij de laatste contacten tussen de burgemeesters van de drie grote Twentse gemeenten, de Commissaris van de Koningen in Overijssel en de directeur van de Kamer van Koophandel met leden van het Kabinet is opnieuw de problematiek aan de orde gesteld. Tijdens het informele en formele bestuurlijk overleg is afgesproken dat de ambtenaren van de betrokken ministeries samen met ambtenaren van de Twentse gemeente en de provincie de lijst met onderwerpen en projecten uit de beleidsagenda nader zouden bezien op haalbare situaties en projecten. Vanuit Den Haag is aangegeven, dat de aangedragen voorstellen meer zouden moeten toegespitst op de speerpunten van het Kabinetsbeleid. De situatie in relatie tot het rijksbeleid noodzaakte een gedegen afweging te maken van de mogelijkheden van regionale plannen, naast zorg en technologie, de kansen voor de kenniseconomie. De samenhang tussen deze uitgangspunten en de infrastructurele en bestemmingsplantechnische ontwikkeling is duidelijk.
 
De verdere voortgang van deze uitwerking is mede het gevolg van de motie Bakker welke Kamerbreed is aangenomen betreffende de negatieve gevolgen van de sluiting van de vliegbasis Twente. Wij hebben de fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de vragen en voorstellen welke voorvloeien uit de contacten met het Kabinet. We zullen er voor blijven pleiten om het totale pakket in een goede samenhang te beoordelen bij de regelmatige besprekingen met het Rijk. Voor ons als ChristenUnie fractie in Enschede gaan we er nog steeds vanuit dat de Luchthaven voor de burgerluchtvaart en voor de luchtvracht faciliteiten met de IATA status behouden blijft. Daarnaast kan worden gewerkt aan een aanpassing van het gebied met een belangrijke mogelijkheid voor natuur en landschap.
 
Jan van der Graaf, fractievoorzitter,


Pilot integrale aanpak Meervoudige Probleem Gezinnen
 
In de sociale commissie werd een plan gepresenteerd voor een pilot integrale aanpak Meervoudige Probleem Gezinnen. Binnen deze gezinnen is sprake van bijvoorbeeld, drugsgebruik, schuldenproblematiek, crimineel gedrag van de ouders en problemen op school bij de kinderen. Veel van deze gezinnen hebben te maken met soms wel tien of vijftien instanties die hen proberen te helpen, elk op hun eigen terrein. 

De gemeente wil de regierol op zich nemen om, juist voor deze complexe problemen, een overleg in te stellen van politie, officier van justitie, zorgverleners, etc. Misschien dat deze aanpak een uitweg biedt uit de hopeloze situatie waarin deze gezinnen zich vaak bevinden. 

Als ChristenUnie ondersteunen we dit plan van harte, terwijl we ons er terdege van bewust zijn dat het moeilijk te voorspellen is of deze aanpak succesvol zal zijn. Graag willen we dan ook ingelicht worden over de uitkomsten van deze pilot voor we besluiten of deze aanpak toegepast moet worden binnen heel Enschede.
 
Bernard Veldkamp, commissielid


Bezuiniging gesubsidieerde arbeid blijft pijnlijk
 
De afgelopen weken verschenen enkele berichten in de pers, dat instellingen in Enschede zich gedwongen voelen het dienstverband van medewerkers met een ID-baan te beëindigen. In de raadsvergadering van 6 september jl. wilde de Partij van de Arbeid in een interpellatie van het college weten of dat nog tegen te houden is. Als wethouder voor Werk en Inkomen heb ik nogmaals moeten uitleggen dat de rijksbezuinigingen op de gesubsidieerde arbeid pijnlijke gevolgen hebben. Werkgevers die helemaal afhankelijk zijn van overheidssubsidies en niet de door de gemeente ingestelde eigen bijdrage kunnen betalen, zien zich inderdaad gedwongen afscheid te nemen van een aantal van hun medewerkers met een gesubsidieerde baan.
 
Voorbeelden daarvan zijn de Stichting Enschedese Speeltuinen (SES), de Stichting Enschede Noord 2040 en de Stichting Veiligheidszorg Twente (stadswachten). Namens het college voeren we met al die instellingen gesprekken om te bezien of deze pijnlijke ingrepen nog kunnen worden verzacht. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting gevraagd geld te reserveren voor het opvangen van dit soort knelpunten. Het college heeft daarvoor inmiddels 500.000 euro vrijgemaakt.
 
Instellingen die in problemen komen wil het college de helpende hand toereiken, als aan een paar voorwaarden is voldaan. Allereerst moeten zij zelf hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het invullen van de helaas noodzakelijke bezuiniging. Daarnaast kijken we of er sprake is van een belangrijke maatschappelijke functie die in gevaar dreigt te komen. In de derde plaats moet het gaan om organsiaties, die geheel of grotendeels afhankelijk zijn van vrijwilligerswerk, dat niet op een anere manier kan worden opgevangen dan met gesubsidieerde banen.
 
Namens het college heb ik daarbij benadrukt, dat het knelpuntengeld bij lange na niet toereikend is om de bezuiniging van ruim 10 miljoen euro op te vangen. In oktober volgt een rapportage over de stand van zaken rond het noodgewongen terugbrengen van de gesubsidieerde arbeid in Enschede en over de stand van het budget voor het werkdeel van de Wet Werk en Bijstand.
 
Tymon de Weger, wethouder


Huisvestigingsproblematiek ‘De Huifkar’
 
Tijdens de rondvraag in de sociale commissie heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de huisvestingsproblematiek van de Huifkar. Deze school voor speciaal onderwijs, is na de ramp nog steeds niet hersteld. 

Op 8 september stond er een noodkreet van het personeel in de Tubantia. Ze schetsten de situatie als onveilig en de kwaliteit van onderwijs had er zwaar onder te lijden. Naar aanleiding van vragen van het CDA, de PvdA en de ChristenUnie gaf wethouder Helder een overzicht van wat er gebeurd was en van de beoogde verbeteringen. Er is geld beschikbaar en op korte termijn zullen de gebouwen verbeterd worden. Tenslotte gaf hij aan binnenkort de Huifkar te bezoeken om ook met het personeel over de situatie te praten.
 
Bernard Veldkamp, commissielid


Bekijk onze website

Op www.enschede.christenunie.nl vindt u een schat aan informatie over de activiteiten van de fractie, de wethouder en het bestuur van de ChristenUnie in Enschede. Maar ook gebedspunten, informatie over de verkiezingsuitslagen en het laatste nieuws. 

We houden de website voortdurend actueel. Surf regelmatig naar www.enschede.christenunie.nl en blijf op de hoogte van ons werk.
 

Redactie Nieuwsbrief


Agenda
 • donderdag 30 september 2004: Openbare fractievergadering ChristenUnie, kamer 73 stadhuis (aanvang 19.30 uur)
 • maandag 4 oktober 2004: Raadsvergadering, Raadszaal stadhuis (aanvang 19.00 uur)Telefoon en email


Fractie
Wethouder
Bestuur
 • Voorzitter: momenteel vacant
 • Secretaris: Francijn Brouwer-Weemhoff (053 – 4 36 07 36), j.f.brouwer@hetnet.nl
 • Penningmeester: Peter-Jan van Tuil, (053 - 4 33 79 95), pjtuil@home.nl
InternetColofon


De Nieuwsbrief ChristenUnie Enschede is een uitgave van de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie in Enschede. De Nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. 
© Overname van artikelen met bronvermelding toegestaan.

Archief Nieuwsbrief
De verschenen Nieuwsbrieven zijn te vinden op internetpagina van de fractie: www.enschede.christenunie.nl

Aanmelden / afmelden (gratis) abonnement Nieuwsbrief
Wilt u zich aanmelden voor een gratis abonnement op deze Nieuwsbrief? Vul eenvoudig uw emailadres in op onze website
www.enschede.christenunie.nl in de rubriek Nieuwsbrief, rechtsonderaan op de startpagina.

« Terug

Reacties op 'Nieuwsbrief 5-1'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.