Aanpassing winkeltijden verordening op zon- en feestdagen

20181004 winkelopening zondagmaandag 01 oktober 2018 19:43

Maandag 17 september jl is in de vergadering van de Stedelijke Commissie het Raadsvoorstel m.b.t. aanpassing winkeltijden verordening op zon- en feestdagen, kort gezegd de Koopzondagen, besproken. Voor de ChristenUnie een zwaarwegend punt. Ook in ons Verkiezingsprogramma hebben we duidelijk aangegeven hoe we hier tegenaan kijken.

Bijgaand de inbreng van de ChristenUnie in deze bespreking.

Even kort een paar citaten vanuit dit verkiezingsprogramma:

De ChristenUnie is van mening dat niet alles in het leven in het teken van de “economische drift” moet staan. De Bijbelse uitdrukking “Niet bij brood alleen...“ is hier meer dan op zijn plaats. Ook hier geldt: er moet balans zijn. De ChristenUnie is geen voorstander van een 7x24-uurs economie die meer en meer plek opeist in ons leven en vaak ten koste gaat van sociale betrokkenheid…

….We zien daarnaast landelijk dat door de toename van het aantal koopzondagen veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen en soms zelfs door eigenaren van winkelcentra worden gedwongen om hun winkel op zondag open te stellen. Ook is er vaak sprake van dwang om op zondag te werken…

…Wij willen dat ondernemers en medewerkers in de detailhandel de vrijheid hebben om hun winkel niet op zondag te openen of niet verplicht zijn te werken. Ook hier moet naar de mening van de ChristenUnie sprake te zijn van een sociale balans…

Kortom, de ChristenUnie hecht veel waarde aan momenten voor rust, bezinning en sociale contacten in een samenleving die alsmaar meer in het teken van haast staat. Dat doen we vanuit onze principieel christelijke levensovertuiging, maar ook omdat we van mening zijn dat het goed is voor onze samenleving.

Het moge duidelijk zijn, koopzondagen hoeven voor de ChristenUnie helemaal niet. Zo hebben we ook in het verleden al aangegeven. Als een  meerderheid binnen onze samenleving van mening is dat ze er toch meer en meer moeten komen, zullen wij aandacht blijven vragen voor deze rustmomenten en voor respect voor ondernemers en medewerkers die niet mee willen gaan in deze  ontwikkeling van “economische drift”. Linksom of rechtsom, er moet altijd sprake zijn van “open mogen” en niet “open moeten”. Vanuit dit standpunt zijn we de verkiezingen en de coalitieonderhandelingen in gegaan. In alle opzichten zoeken naar de juiste balans.

Voor ons ligt nu het raadsvoorstel dat een uitwerking is van het coalitieakkoord op het punt van de Koopzondagen. Wij zijn blij en dankbaar dat we hier de voor de ChristenUnie belangrijke punten in terugvinden. Ik noem er een paar:

  • Rustmomenten op iedere zondagochtend, waarbij er voor kerkdiensten en andere ontmoetingen binnen de singels geen haast ontstaat m.b.t. het betaald parkeren.
  • Rustmomenten voor gezin, familie en vrienden om belangrijke feestdagen samen te kunnen vieren.
  • Aandacht voor ondernemers en medewerkers die niet willen meegaan in de ontwikkelingen van de 7x24 uurs economie. Mogen, niet moeten.
  • Inrichting van een meldpunt

Verder zien we belangrijke praktische uitwerkingen in het raadsvoorstel die onze instemming kunnen krijgen.  Dat geldt ook voor de wijzigingen van openingstijden van 13-18 naar 12-17 e.e.a. in overeenstemming met openingstijden in ons omringende steden.  Ook de speciale aandacht en positie van de voor onze stad belangrijke evenementen als de Enschede Marathon heeft onze instemming.

Dit alles overziende zijn wij als ChristenUnie blij en dankbaar voor wat wij, als kleinste partij binnen de coalitie, op het punt van de koopzondagen hebben kunnen bereiken. Dankbaar zijn we ook voor de respectvolle wijze waarop we binnen de coalitie en de raad, in zowel de huidige als de vorige periode, op dit punt met elkaar zijn omgegaan.

Tot slot een aantal aandachtspunten en vragen voor de wethouder:

  • b.t. inrichting van het Meldpunt, uit het persbericht konden we vernemen dat er reeds gesprekken zijn met Winkelhart Enschede, wat is de status op dit moment, de winkeltijdenverordening gaat breder dan alleen Winkelhart Enschede, hoe wordt daarmee omgegaan? Kan de wethouder ons op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen?
  • De kosten zouden kunnen oplopen tot meer dan twee ton op jaarbasis, dat is een hoop geld. Kan de wethouder toezeggen zich maximaal in te spannen om deze kosten naar beneden te brengen, bv door te kijken naar de inzet van regulier busvervoer i.p.v. extra bussen etc.?
  • Tot slot. De parkeerverordening komt nog apart aan de orde, maar de ChristenUnie verwacht dat de eindtijd van het straat parkeren samen valt met de sluiting van de winkels op koopzondagen, dus 17.00 uur.

Resumerend, de ChristenUnie is tevreden met het terugvinden van voor haar belangrijke punten in het voorliggende Rvs als uitwerking van het Coalitie akkoord. Evenals het Coalitie akkoord eerder kan ook dit Rvs onze instemming krijgen. Wat de ChristenUnie betreft een hamerstuk.

« Terug

Reacties op 'Aanpassing winkeltijden verordening op zon- en feestdagen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.