Bijdrage fractielid ChristenUnie Henri de Roode over programmabegroting Enschede

20161115 programmabegroting 201716-11-2016 21:28 16-11-2016 21:28

De Roode spreekt zijn waardering uit over de begroting: ‘een degelijk document’. Deze begroting toont in lijn met de zomernota een positief beeld voor het economische deel. We kunnen spreken van ‘wind in de rug’.  Dit komt enerzijds door de inspanningen van velen in Enschede maar anderzijds spelen ook externe factoren spelen een belangrijke rol. Dat betekent dat de wind ook zo maar kan draaien. Nu moet worden ingezet op het structureel versterken van de economie, dat ziet De Roode ook in de begroting terug. Hij vraagt zich af of lokale ondernemers ook een voorkeurspositie kunnen hebben als het gaat om door de gemeente, direct of indirect, aan te besteden werk. En hoe dit door de ondernemers wordt beleefd.

De ChristenUnie is blij dat ook op het vlak van inkomensondersteuning weer stappen worden gezet. De motie ‘herstel onbalans’ wordt uitgevoerd. Het is goed dat het college heeft besloten om de resterende taakstelling op dit onderdeel niet op te vangen met beleidswijzigingen op dit punt maar dat andere keuzes zijn gemaakt.

De plannen voor het versterken van de economie en het ondernemersklimaat kunnen rekenen op de steun van de CU. De visie op mobiliteit is hierbij belangrijk maar tegelijk een zaak van lange adem.

Tot slot noemt de Roode de aansluiting van het onderwijs en andere talentontwikkeling op de arbeidsmarkt. Volle aandacht is nodig om jongeren een goede startpositief te geven. De opmerkingen op dit punt vindt hij in het begrotingsdocument te globaal. Graag ontvangt de ChristenUnie hierover meer concrete duidelijkheid.

« Terug

Archief > 2016 > november

Geen berichten gevonden