Bezorgde vragen ChristenUnie over mogelijke misstanden prostitutie

20160908 misstanden prostitutie08-09-2016 21:13 08-09-2016 21:13

Janny Joosten van de fractie ChristenUnie Enschede is ernstig bezorg na het lezen van een artikel in de Twentse Courant Tubantia dd 7-9-2016 over het onderzoek van het Prostitutie Controle Team. Volgens deze krant blijkt dat er ook in Twente sprake is van schrijnende situaties bij illegale sekswerkers en dat sprake is van vrouwenhandel.

Illegale vrouwenhandel en prostitutie vanwege schuldenproblematiek of verslaving zijn wat de ChristenUnie onaanvaardbaar. Joosten wil opkomen voor vrouwen en mannen die in de knel komen en waarvan misbruik wordt gemaakt. Zij stelt het college daarom een aantal vragen.

Zijn de onderzoeksresultaten door de Tubantia correct verwoord?

Zo ja:

-       over welke aantallen gaat het dan in Enschede?

-       welke acties gaat de gemeente ondernemen om de betreffende werkers te helpen uit deze benarde positie te komen?

-       zijn er ook minderjarigen bij betrokken en worden hier specifieke maatregelen voor genomen?

-       wat kan gemeente Enschede in regionaal verband doen deze misstanden te bestrijden?

-       is het college voornemens om door te gaan met handhaving?

-       zijn er extra middelen nodig om vrouwen en mannen uit deze benarde situatie te halen?

Tot slot stelt Joosten dat vorig jaar is gesproken over handhaving in de massagesalon aan de Deurningenstraat. Zij vraagt of op deze plaats ook onregelmatigheden zijn geconstateerd en zo ja, welke?

Maandag 12 september 2016 verscheen het volgende artikel in Tubantia: link

« Terug

Archief > 2016 > september

Geen berichten gevonden