Duiding Uitslag

Tekst uitgesproken door Jurgen van Houdt bij eerste bijeenkomst informatieproces op 24 maart 2018.

BBE bedankt voor de uitnodiging om hier namens de ChristenUnie Enschede een duiding te geven aan de verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag 21 maart en de gevolgen die dit heeft voor het proces om te komen tot een nieuw college van BenW.

Stemmen per partij

Eerst zullen wij per partij onze overwegingen geven bij de verkiezingsuitslag, gelet op het aantal stemmen. Daarna zullen wij ingaan op het vervolgproces.

 • Onze coalitiepartner BBE is de grote winnaar, bijna 3000 stemmen erbij. Complimenten en felicitaties daarvoor! Daarmee dient BBE nu als eerste haar verantwoordelijkheid te nemen in het onderhandelingsproces.
 • D66 onze coalitieleider, die dat 4 jaar lang kundig en trouw heeft ingevuld, verliest 1700 stemmen. Dat is minder dan de landelijke trend. Ze blijft daarmee de 2e partij van Enschede en is de enige met 5 zetels. Dat maakt D66 tot de meest logische coalitiepartner, mede vanwege de bestuurskracht en aanwezige financiële kennis en bestuurservaring. 
 • Onze coalitiepartner de VVD heeft ook stemmenwinst. Hoewel het eind van deze periode bestuurlijk helaas net iets te vroeg stopte, hebben wij de VVD leren kennen als een goede partner. Daarbij pleit voor de VVD dat zij een regeringspartij is.
 • Het CDA boekt stemmenwinst en zit al sinds mensenheugenis in de coalitie. Het zou mooi zijn als ze haar C weer kan gebruiken waar hij voor staat en dat is niet voor communicatiebureau.
 • GroenLinks heeft 4 zetels gewonnen en is een echte winnaar. Dat maakt dat BBE als eerste met haar zal moeten gaan praten. Daarbij zal in elk geval gesproken moeten worden over de invulling van het luchthaventerrein.
 • De PvdA lijdt opnieuw een flink verlies, bijna 1700 stemmen en wordt de kleinste van de partijen met 4 raadszetels. Het is dan ook logisch dat de PvdA hier een bescheiden houding heeft. Dat siert hen.
 • De SP verliest. Kunnen dat moeilijk duiden. Betekent wel dat de uitslag van de verkiezingen niet om een flinke ruk naar links vraagt. 
 • Dan de PVV, van harte welkom in de raad van Enschede, stad van ons allemaal. Wij wensen u daarin veel succes en verheugen ons erop om met u het debat op inhoud te voeren over de belangrijkste vraagstukken in onze stad en hoe we mensen daarbij verbinden in plaats van scheiden.
 • Felicitatie en welkom ook aan onze eenpitters. DENK, DPE (niet te verwarren met diaconaal platform enschede) en EA.

Kiezers bedankt!

Tenslotte onszelf de ChristenUnie! Ik kan niet anders zeggen dan dat wij hier staan met een trots gevoel. De hoge opkomst is prachtig en winst voor onze lokale democratie die ons dierbaar is. Daarbij, nooit eerder ontvingen wij in Enschede zoveel stemmen, een historisch stembusrecord voor de ChristenUnie. Ook dat is winst en we zijn dankbaar voor die zegen. Wij zien hierin een uiting dat onze stabiele en betrokken inzet als ChristenUnie in de achterliggende coalitieperiode lokaal en nu ook landelijk is gezien en op waarde wordt geschat. Onze dank gaat uit naar de bijna 4000 kiezers die ons gesteund hebben.

Hoe moet het nu verder?

Enschede moet de komende periode hard verder werken aan het toekomstbestendig maken van zowel de sociale als de economische structuur van onze mooie stad. Hierbij is het van belang om de juiste balans te vinden. Tussen sociaal en fysiek, tussen inspanning en ontspanning. Tussen zorg, onderwijs en sport en stimuleren van de werkgelegenheid en de bereikbaarheid.

Voorgaande colleges hebben een bepaalde lijn neergezet. Het past niet bij een betrouwbare overheid om die lijn ineens helemaal om te gooien. Ook niet omdat de huidige coalitie nog steeds een mooie meerderheid heeft. De ChristenUnie pleit ervoor om een informateur aan te zoeken. Deze kan de eerste fase, de informatie, begeleiden. Hij of zij maakt een analyse van de verkiezingsuitslag en inventariseert de mogelijkheden voor het vormen van een stabiel college rond BBE en D66.

Politiek versnipperd Enschede staat de komende jaren voor een grote opgave. Daarbij is een stabiele coalitie, die kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de raad van belang. Daarnaast dient er ruimte te zijn voor voldoende oppositie om die coalitie scherp te houden. Door de informateur dient dan ook te worden gezocht naar mogelijkheden voor de vorming van een stabiele combinatie van vijf partijen die programmatisch de meeste overeenstemming met elkaar hebben en die, op basis van vertrouwen, collegialiteit, bestuurskracht en stabiliteit de bestaande lijn met nieuwe accenten kunnen voortzetten en met lef de uitdagingen waar onze stad voor staat benoemen en te lijf durven gaan.

Wat ons betreft dienen de volgende 10 punten in het bestuursakkoord te worden uitgewerkt:

 1. Communicatie met onze inwoners
 2. Verdere ontwikkeling burgerparticipatie een raadsakkoord kan daaraan bijdragen.
 3. Tegengaan vechtscheidingen, huiselijk geweld, loverboys en vrouwenhandel
 4. Financieel realisme, ook voor mensen met schulden en in armoede.
 5. Duurzaamheid
 6. Inzet op vrijwilligers als belangrijk maatschappelijk kapitaal
 7. Aandacht voor ondersteuning van mantelzorgers
 8. Uitbouwen van de rol van de sportvereniging en het vormen van sportclusters, te beginnen op Het Diekman, zeg maar Buurthuis 2.0.
 9. De verdere transformatie van de zorg, meer met minder.
 10. Meedoen en thuisvoelen voor nieuwe Enschedeers.

Wat de ChristenUnie betreft. Wij willen de komende periode dienstbaar zijn aan de samenleving en ons inzetten voor een duurzaam en bloeiend Enschede. Dat kan in het college en in de raad. Wanneer onze deelname aan een college nodig is voor een stabiele en betrouwbare coalitie, dan weet u ons te vinden.