Verkiezingsprogramma 2014-2018

INLEIDING

  

Geloven in Enschede

Geloven is een stellig weten en een vast vertrouwen. Vertrouwen in Enschede, het motto van het coalitieakkoord uit 2010, gaat als het aan ons ligt de komende periode daarom over in Geloven in Enschede. De ChristenUnie bestaat uit mensen die zich met hart en ziel in willen zetten voor het belang van u en van onze mooie stad met de Bijbel als hun inspirerend kompas.

We staan daarbij midden in de samenleving. We zien het belang van een goed draaiende economie. We knokken voor het behoud van werkgelegenheid. We tonen lef op het gebied van duurzaamheid. We bieden zekerheid aan hen die dat nodig hebben. We doen dat op een kwalitatieve, betrouwbare manier vanuit onze christelijke overtuiging en vanuit onze betrokkenheid bij de samenleving.

Resultaten in de raadsperiode 2010-2014:

Voor we onze visie voor de komende raadsperiode toelichten, willen we eerst terugkijken op de afgelopen periode. Bij de verkiezingen van maart 2010 haalden we procentueel meer stemmen dan vier jaar ervoor. Ondanks deze winst kwamen we 300 stemmen tekort voor een derde zetel en kwamen we opnieuw als oppositiepartij in de raad. Hierin kon de ChristenUnie optreden als een stabiele en betrokken partij.

We zijn uitgegaan van ons eigen programma en hebben onze doelen weten te realiseren door constructief oppositie te voeren. Ook landelijk zien we dat je als kleine partij dan nog flink wat kunt bereiken. Een greep hieruit in willekeurige volgorde: 

 • Afschaffing betaald parkeren op niet koopzondagen
 • Realisering kunstgrasveld en herinrichting sportpark Achilles en Sparta
 • Gemeentelijke subsidie ten behoeve van renovatie Lasonderkerk en Jozefkerk
 • Problematiek van loverboys en vrouwenhandel op de politieke agenda geplaatst
 • Aandacht gevraagd voor problematiek hoge rekeningen stadshaard Essent
 • Gezamenlijke visie op het onderhoud en de rol van het monumentale stadhuis
 • Naleving van het afstandscriterium van coffeeshops in de omgeving van scholen
 • Kilometergrens leerlingenvervoer op drie kilometer gehouden

En zo kunnen we dankbaar nog even verder gaan, dat doen we op onze site: www.enschede.christenunie.nl. Bij principiële punten, zoals de discussie rondom het Gogbotfestival, de uitbreiding van het aantal koopzondagen en het sterk verhogen van de leges voor de sluiting van huwelijken en voor begraven in verhouding tot cremeren staan we alleen in de raad, maar we vinden dat niet eng en zullen ons hiervoor blijven inzetten. Onze ideeën voor de komende periode staan in dit verkiezingsprogramma. We volgen hierbij de volgorde van de begrotingsprogramma’s van de gemeente Enschede. De volgorde is nadrukkelijk niet gebaseerd op belangrijkheid.

CU @ de stembus!

Als christenpoliticus ben ik dankbaar dat we politiek mogen bedrijven vanuit een stevige basis, met sterke wortels in onze christelijke waarden. Die waarden proberen we concreet toe te passen in ons streven om er voor alle Enschedëers te zijn. Voor zwakken en sterken, jong en oud, gelovig en niet-gelovig, rijk en arm.

Op 19 maart 2014 mag u gebruik maken van het recht om uw stem uit te brengen. En natuurlijk hoop ik dan dat u en jij je stem op één van de ChristenUnie-kandidaten uitbrengt. Want ik hoop dat je je herkent in onze visie en standpunten en geraakt wordt door onze betrokkenheid op heel de stad. Wij geloven in Enschede, jij toch ook?!

Namens alle kandidaten,

Jurgen van Houdt, lijsttrekker 

SPEERPUNTEN

De ChristenUnie gelooft in Enschede en staat voor de volgende speerpunten:

Economie en Werk

 • Behoud de Usseleres
 • Geef Luchthaven Twente de ruimte en blijf alert
 • Ondersteun maatschappelijke initiatieven als Present, de Voedsel- en Kledingbank
 • De bijstand blijft het vangnet
 • Koopzondag nee, rustdag ja

 

Opgroeien en Ontwikkelen

 

 • Geen bezuinigingen op leerlingenvervoer en onderwijsbegeleiding
 • Zorgen voor goed onderhouden en veilige schoolgebouwen
 • Geef ruimte aan Enschede studentenstad
 • Behoud de bibliotheken
 • Niet enkele, maar alle (sport)verenigingen tellen mee

 

Zorg en Welzijn

 

 • Zorg voor kwetsbare groepen, dak- en thuislozen
 • Mantelzorgers en vrijwilligers vormen het cement van de samenleving
 • Verbeter de toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen
 • Geef voorlichting over de risico’s van verslaving, loverboys en mensenhandel
 • Blijf inzetten op schuldpreventie en schuldhulpverlening

 

Stedelijke ontwikkeling

 

 • Duurzaam en levensloopbestendig bouwen
 • Inbreiding gaat voor uitbreiding
 • Behoud de compacte binnenstad
 • Houd de binnenstad bereikbaar
 • Investeer in de infrastructuur

 

Leefomgeving

 

 • Behoud de kwaliteit van de leefomgeving
 • Zuinig zijn op de schepping
 • Afval is een grondstof
 • Zorg voor verkeersveilige wijken met voldoende parkeerplaatsen
 • Geef prioriteit aan duurzame mobiliteit

 

Dienstverlening

 

 • Wees een dienstbare gemeente
 • Stel het stadhuis open voor de stad
 • Duidelijk, eerlijk en echt zijn in de gemeentelijke communicatie
 • Geef ruimte aan gewetensvrijheid
 • Stimuleer participatie, ook door jongeren

 

Bestuur en middelen

 

 • Handhaving van regels is belangrijk
 • Het gedoogbeleid is geen oplossing
 • Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld
 • Belastingen en leges niet verhogen
 • Kritisch zijn bij het verstrekken van subsidies

 

Als we er samen in geloven kunnen we iets moois maken van Enschede. De ChristenUnie zal daar de komende periode weer alles aan doen. We hopen op uw stem en steun!

1           Economie en Werk

 

Werk is een belangrijk middel om de talenten die God aan mensen heeft gegeven te ontplooien en een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van de samenleving.

Enschede internationaal profileren

Het versterken van de economie is de afgelopen jaren nog onvoldoende gelukt. Enschede moet meer inzetten op het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) om de economie te stimuleren. De stad biedt, naast een aantal grote bedrijven, een veelheid kleine bedrijven waaronder spin-offs in allerlei branches. De Enschedese economie kan meer profiteren van die gevarieerde bedrijvigheid. Het versterken van kennisintensieve bedrijvigheid en innovatiekracht zal worden voortgezet. Op het gebied van zorg en technologie is niet alleen veel kennis aanwezig binnen bedrijven, maar ook binnen kennisinstellingen als de Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, het Roessingh en het Medisch Spectrum Twente. De samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en zorg moet de gemeente faciliteren en versterken. Het gemeentelijk fonds voor innovatie dient zo te worden ingezet dat het ook de werkgelegenheid in deze branches ten goede komt. Enschede moet meer werk maken van de mogelijkheden die het toerisme in Twente biedt voor de werkgelegenheid. Deze sector biedt ook goede kansen voor werkzoekenden met een lagere opleiding. Om Enschede een aantrekkelijke stad te maken voor toeristen zijn de nieuwe hotels aan de Zuiderval en aan het Wilminkplein een randvoorwaarde.

Stem vraag en aanbod van bedrijventerreinen op elkaar af

In Twente is sprake van een overschot aan bedrijventerreinen, terwijl er zeker momenteel weinig vraag is. Het moet daarom niet meer gaan om ‘steeds meer’, maar om kwalitatief goede terreinen die zijn afgestemd op de vraag. Enschede moet met de andere Twentse gemeenten de verantwoordelijkheid nemen om onderling tot verdere regionale afstemming van het aanbod van bedrijventerreinen te komen. Alleen zo wordt voorkomen dat in de toekomst onnodig terreinen worden aangelegd. In Netwerkstadverband doen we dit al, de ChristenUnie Enschede ziet dit ook graag in regionaal verband.

Behoud de Usseleres

Beter benutten van bestaande bedrijventerreinen gaat vóór aanleg van nieuwe terreinen. De ChristenUnie wil blijven inzetten op een revitalisering van het havengebied, de verdere ontwikkeling van het Kennispark en het invullen van de leegstand, voordat wordt overgegaan tot bebouwing van de Usseleres. Dit democratische besluit is door de economische ontwikkelingen achterhaald. Enschede moet deze historische es niet prijsgeven aan nog meer leegstaande panden.

Geef Luchthaven Twente de ruimte en blijf alert

Een functionerende Luchthaven Twente biedt niet te missen kansen voor Enschede en de regio, gelet op de broodnodige werkgelegenheid en de verbetering van de bereikbaarheid die dit kan opleveren. Onze voorwaarde is dat de gevonden exploitant de burgerluchthaven zonder publieke middelen kan laten floreren. Mocht aan deze voorwaarde niet voldaan kunnen worden, dan dient alsnog te worden gezocht naar een duurzame alternatieve invulling van het gebied.

Meer werkgelegenheid door één Twentse arbeidsmarkt

Het hebben van werk draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde. Door te werken kun je je ontvangen talenten ontwikkelen en economisch zelfstandig zijn. Iedereen moet mee kunnen doen op een manier die past bij haar of zijn mogelijkheden. Er moet worden ingezet op initiatieven en experimenten waarin nieuwe arbeids- of stageplaatsen worden gecreëerd. De regio Twente moet worden beschouwd als één arbeidsmarkt. Regionale samenwerking op dit punt tussen UWV en gemeenten is heel belangrijk. Door samen te werken, kunnen ook rijkssubsidies worden binnengehaald voor projecten die de werkgelegenheid stimuleren. Samenwerking is ook belangrijk bij de acquisitie van bedrijven die werkgelegenheid meebrengen. De vestigingsplaats moet daarbij niet meer het voornaamste zijn, maar de kansen die er liggen voor de regionale arbeidsmarkt. Het kan zijn dat er in andere regio’s of in Duitsland meer kansen op een baan zijn. Mensen zonder werk moeten dan begeleid worden om daar aan de slag te gaan. Er kan meer aandacht zijn voor grensoverschrijdende contacten in de Euregio als speeddates en business clubs.

Verbeter het ondernemersklimaat, zeker voor starters

Er moet worden gewerkt aan een gunstig ondernemersklimaat, waardoor nieuwe werkgevers zich in Enschede willen vestigen. De gemeente moet een bondgenoot voor werkgevers zijn. Dit kan door goed naar werkgevers te luisteren en hen vanaf het begin bij plannen te betrekken. Werkgevers, zeker startende, zijn voor Enschede van essentieel belang. Elke mogelijkheid moet worden benut om het aantal arbeidsplaatsen en stageplaatsen in de stad te laten groeien. Wat de ChristenUnie betreft hoeven startende ondernemers de eerste vier jaar geen lokale belastingen te betalen. Ondernemerschap kan worden geëtaleerd en gepromoot door ondernemers voor de klas, het meedenken van ondernemers bij het beleid van de stad en door mensen vertrouwd te maken met ondernemerschap. Hier kan de Technologie Kring Twente, UT NIKOS (Nederlands Centrum voor Kennisintensief Ondernemerschap) en Saxion bij worden betrokken.

Ondersteun maatschappelijke initiatieven als Present, Voedsel- en Kledingbank

De ChristenUnie ziet in Enschede veel mooie initiatieven, zoals de Stichting Present, de Voedsel- en de Kledingbank, die mensen uit hun maatschappelijk isolement halen. Dit is een eerste waardevolle stap om mensen uit een uitkeringssituatie te helpen en waar mogelijk te houden. Het ondersteunen van initiatieven om ze te begeleiden naar parttime werk of studie is met het oog op hun toekomst belangrijk.

Pak de jeugdwerkloosheid voortvarend aan

De jeugdwerkloosheid moet voortvarend worden aangepakt door het bevorderen van de ondernemersattitude en vaardigheden en baanoriëntatie op scholen. Een verdere afstemming tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt blijft belangrijk. Het is ongewenst dat jongeren hun opleiding niet afmaken. Dit vermindert hun kansen op de arbeidsmarkt en vergroot de kans dat ze uiteindelijk in de bijstand terecht komen.

Zet in op sociale activering door maatschappelijk ondernemen

Niet iedereen kan op dezelfde wijze in onze productie- en prestatiecultuur meekomen. Maatschappelijk ondernemen betekent dat zowel de overheid als het bedrijfsleven ruimte bieden aan mensen die moeilijker mee kunnen komen. De gemeente investeert, samen met werkgevers, in opleidingstrajecten en werkervaringsplaatsen voor hen.

De bijstand blijft het vangnet

Voor de ChristenUnie staat hetstreven naar betaald werk voorop. Mensen mogen een tegenprestatie leveren voor hun uitkering. Dit moet echter wel kunnen. Het is daarom van groot belang dat de bijstand fungeert als vangnet voor wie écht niet aan de slag komt. Bij het verstrekken van bijstand zorgt de gemeente voor individueel maatwerk.

Koopzondag nee, rustdag ja

De ChristenUnie hecht grote waarde aan de zondag als gezamenlijke rustdag. 24 uur per dag, 7 dagen in de week werken houdt niemand vol. In de schepping heeft God ons een vaste dag gegeven waarop onze ‘economische maatschappij’ tot rust kan komen. Zo’n dag vormt naar onze overtuiging een weldaad en voorrecht voor de samenleving. De drang vanuit de grootwinkelbedrijven naar meer koopzondagen en openstelling van supermarkten op zondagen vinden we ongewenst. Per saldo is sprake van verplaatste verkoop. Iedereen kan zijn geld maar één keer uitgeven. Meer koopzondagen gaan ten koste van onze kleine ondernemers. De ChristenUnie is voorstander van sluiting van winkels op zondag. Dan is er geen sprake van oneerlijke concurrentie. Daarnaast wordt rekening gehouden met de belangen van werknemers, kleine ondernemers en een niet te verwaarlozen deel van de Enschedese bevolking die de zondag waardeert als een bijzondere dag.

2           Opgroeien en Ontwikkelen

 

De mens heeft van zijn Schepper als opdracht meegekregen om de aarde te bewerken en te verzorgen. Dit geeft aan dat ook de mens zich mag ontwikkelen.

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving

Voor de ChristenUnie geldt het gezin nog altijd als hoeksteen van de samenleving. Het gezin is de basis voor kinderen. Het centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt ouders bij het opvoeden. Hiermee heeft de gemeente een belangrijk middel in huis om werk te maken van preventie, om zorglijnen kort te houden en adequaat op te treden bij vraagstukken rond opvoeding. De ChristenUnie is van mening dat ouders allereerst zelf verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen en dat ze die taak niet mogen afschuiven op onderwijs, opvang of welzijnswerk.

Zet in op doorontwikkeling van de integrale kindcentra

De gemeente moet zich inzetten om alle kinderen gelijke kansen te geven. Integrale kindcentra, van in elk geval primair onderwijs en kinderopvang, kunnen hier uitstekend bij worden ingezet. Uitgangspunt hierbij is nauwe samenwerking met en betrokkenheid van de ouders. De gemeente moet streven naar kwalitatief aanbod van opvangmogelijkheden, variërend van gastouderbureaus tot kinderdagverblijven. De kwaliteit van en het toezicht op de kinderopvangcentra en buitenschoolse opvang moet goed geregeld zijn, zodat dit naadloos aansluit op het primair onderwijs.

Geen bezuinigingen op leerlingenvervoer en onderwijsbegeleiding

In het kader van bezuinigen staat ook het leerlingenvervoer onder druk. Leerlingenvervoer wordt ingezet voor kinderen die zijn aangewezen op speciaal onderwijs. Daarnaast kunnen ook ouders die hun kinderen vanuit hun geloofsovertuiging naar een bijzondere basisschool willen laten gaan hiervan gebruik maken. Verder bezuinigen hierop is voor ons geen optie. Wel pleiten we voor eerlijke richtlijnen en mogelijk gebruik van goedkopere alternatieven als het openbaar vervoer. Verder moet er een vangnet zijn voor kinderen die op verschillende vlakken op school niet mee kunnen komen. Ook de onderwijsbegeleidingsmiddelen dienen daarom behouden te blijven.

Zorgen voor goed onderhouden en veilige schoolgebouwen

Goed onderwijs vraagt om goede en veilige schoolgebouwen. De gemeente heeft bijna de volledige zorgplicht voor de huisvesting van scholen. Met de aanstaande doordecentralisatie van het buitenonderhoud van schoolgebouwen naar de schoolbesturen, past het de gemeente niet om hierop te bezuinigen en gebouwen met achterstallig onderhoud over te dragen. Wij pleiten daarom voor een nulmeting bij deze overdracht.

Geef ruimte aan Enschede studentenstad

Met de Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, ArtEZ en het ROC van Twente, heeft Enschede een breed studieaanbod voor (internationale) studenten binnen haar gemeentegrenzen. Verdere samenwerking tussen deze instellingen moet het belang van Enschede als studiecentrum van het oosten vergroten. Studenten moeten in onze stad kunnen rekenen op voldoende huisvesting. De gemeente moet zich inzetten voor een stimulerende studeeromgeving met een ruim aanbod van activiteiten die Enschede als studentenstad op de kaart zetten en voor de mogelijkheid om met meer dan twee studenten een studentenwoning te delen. Leefbaarheid en veiligheid moeten hierbij geborgd zijn.

Faciliteer onderwijs aan volwassenen

Onderwijs biedt kansen op werk. Dat geldt niet alleen voor jongeren. De gemeente Enschede moet zich ook inzetten voor het faciliteren van onderwijs aan volwassenen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar ontwikkelingen rond het certificeren van Eerder Verworven Competenties (EVC) en het scholen van vrijwilligers. Het verkrijgen van een EVC-certificaat is duur. De ChristenUnie vindt dat de gemeente voor werkzoekenden, die zo’n certificaat niet kunnen betalen, een financiële ondersteuning beschikbaar moet stellen.

Behoud de bibliotheken

De bibliotheken zijn populaire culturele voorzieningen. Lezen is ook van groot belang voor de (algemene) ontwikkeling, vooral van kinderen. Het is goed om te blijven investeren in een aantrekkelijke eigentijdse bibliotheek als belangrijke voorziening in de stad of wijk, waar men elkaar rondom thema’s kan ontmoeten.

Stimuleer het verenigingsleven

Verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang. De ontmoeting van mensen verhoogt de tolerantie ten opzichte van elkaar. Bovendien bieden verenigingen mogelijkheden voor ontplooiing van talenten. De gemeente bemiddelt bij het vinden van locaties en faciliteiten ten behoeve van het verenigingsleven.

Sporten biedt meerwaarde

Sporten is niet alleen gezond, het biedt ook mogelijkheden om inwoners met elkaar in contact te brengen. Mensen leren samen te werken en respect voor elkaar te hebben. Teamsporten bieden meerwaarde voor de samenleving. De ChristenUnie wil de samenwerking tussen sportclubs stimuleren, om zo een afwisselend aanbod te creëren, meer faciliteiten te bieden en de activiteiten voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te houden. Het sportbeleid van de gemeente moet meehelpen om de integratie van bevolkingsgroepen te bevorderen. De gemeente speelt hierbij een bemiddelende en stimulerende rol.

Niet enkele, maar alle sportverenigingen tellen mee

Sportverenigingen en sportvoorzieningen moeten door de gemeente worden ondersteund, al heeft particulier initiatief de voorkeur. Daar waar de financiële bijdrage van inwoners niet toereikend is, maar de sportvoorziening van belang is voor het lichamelijk en maatschappelijk welzijn, moet gekeken worden of de gemeente financieel kan ondersteunen. Er moet door de gemeente op korte termijn, met de club, een structurele oplossing worden gevonden voor de problemen van voetbalvereniging EMOS. 

3           Zorg en Welzijn

 

Wij willen vanuit de Bijbelse opdracht graag meewerken aan een samenleving waarin we naar elkaar omzien en willen voorkomen dat mensen sociaal op achterstand komen.

Jeugdzorg, AWBZ en participatiewet samen invoeren

Het kabinet heeft besloten dat een aantal taken op het gebied van jeugd, zorg en werk gedecentraliseerd moeten worden naar de gemeenten. Bij deze overdracht wordt echter gelijktijdig een bezuiniging doorgevoerd. De gemeente moet dezelfde taken met minder geld uitvoeren. De ChristenUnie is van mening dat gemeenten daarom nauw samen moeten werken. Zo ontstaat een stabiele structuur om deze taken op een goede wijze uit te kunnen voeren. Op het niveau van bedrijfsvoering moet gestreefd worden naar efficiency, zodat de zorg voor de inwoners niet in de knel komt. De financiële eigen bijdrage moet redelijk blijven. De uitvoering is vaak in handen van gespecialiseerde instanties. De ChristenUnie vindt het de opdracht van de gemeente om de taken van deze verschillende instanties op elkaar af te stemmen, toe te zien op de informatie-uitwisseling tussen deze organisaties en scherp de geleverde kwaliteit te bewaken.

Zorg voor kwetsbare groepen, dak- en thuislozen

Enschede moet, zeker als aangewezen centrumgemeente in de regio, ruimte bieden aan huisvesting van kwetsbare groepen als asielzoekers en deelnemers aan beschermd wonen. Hierbij moet worden gestreefd naar een evenredige verdeling over de stad. De gemeente moet zorgen voor voldoende opvang voor dak- en thuislozen. Ter voorkoming van dakloosheid is een belangrijke taak weggelegd voor woningbouwcorporaties. Dreigende huisuitzettingen moeten op tijd worden gemeld, zodat direct hulpverlening kan worden ingeschakeld. De ChristenUnie is blij met initiatieven als die van het Leger des Heils en de Wonne en wil vergelijkbare initiatieven stimuleren.

Mantelzorgers en vrijwilligers vormen het cement van de samenleving

Vanuit onze christelijke overtuiging willen we graag oog hebben voor onze medemens en diens welzijn. Op veel manieren wordt daar in Enschede al heel concreet invulling aan gegeven. De gemeente moet blijven zorgen voor een vriendelijk klimaat voor mantelzorgers en vrijwilligers. Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers kan op wijk- en buurtniveau worden vormgegeven. Mantelzorgers moeten kunnen rekenen op goede ondersteuning met informatie, respijtzorg vanuit vrijwilligerswerk of de professionele zorg. Aandacht voor deze groep is belangrijk om de motivatie van deze onmisbare mensen op peil te houden. De ChristenUnie wil werkgevers stimuleren om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te ontwikkelen. De publieke sector kan hierin een voorbeeldfunctie hebben. De ChristenUnie hecht veel waarde aan goede terminale zorg, zoals hospices of palliatieve zorg dicht bij de mensen.

Verbeter de toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen

Ouderen en gehandicapten moeten familie en vrienden, maar ook scholen en andere gebouwen kunnen bezoeken. Ook moeten bijvoorbeeld sportactiviteiten voor hen toegankelijk zijn. Anders kan er een sociaal isolement ontstaan. De gemeente moet zich inzetten om dit te voorkomen door te zorgen voor een obstakelvrije woonomgeving en het rechtvaardig verstrekken van voorzieningen en middelen aan hen die dit nodig hebben.

Geef voorlichting over de risico’s van verslaving, loverboys en mensenhandel

Bij verslavingszorg moet het ultieme doel zijn mensen van hun verslaving af te helpen. Voorlichting over de verslavende risico’s van gokken, alcohol en (soft)drugs door politie, welzijnswerk en jeugdzorg kan veel narigheid voorkomen. Preventie bij jongeren, vooral op scholen, is voor de ChristenUnie erg belangrijk. Het inzetten van campagnes tegen drank- en drugsgebruik kan dan ook op onze steun rekenen. Daarnaast zijn we voor een gerichte voorlichting over en bescherming tegen loverboys en mensenhandel. Het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld is voor ons essentieel.

Blijf inzetten op schuldpreventie en schuldhulpverlening

Helaas komen steeds meer inwoners van Enschede in de problemen door hoge schulden. De economische crisis heeft deze problematiek versterkt. Het is zorgelijk dat ook veel jongeren in korte tijd grote schulden opbouwen. De gemeente Enschede heeft de taken van schuldpreventie en schuldhulpverlening neergelegd bij de Stadsbank Oost Nederland. Het is essentieel dat iedereen voor wie dit nodig is toegang heeft tot deze dienstverlening. Wanneer dit betekent dat er meer financiële middelen vanuit de gemeente naar de Stadsbank moeten, dan kiest de ChristenUnie daar zeker voor.

Bevorder de integratie van alle Enschedeërs

Enschede is een kleurrijke, internationale stad. Al die Enschedeërs brengen een veelheid aan culturen en levensovertuigingen met zich mee. De meesten voelen zich in onze stad prima op hun plaats. Zij maken op een positieve wijze deel uit van de Enschedese samenleving. Initiatieven die de integratie tussen allochtonen en autochtonen bevorderen, moeten worden gestimuleerd. De gemeente dient een gastvrij beleid richting vluchtelingen en asielzoekers te voeren. Zij probeert waar mogelijk bij te dragen aan de verbetering van hun leefomstandigheden. De ChristenUnie geeft bij inburgering prioriteit aan taalonderwijs, opleidingstrajecten, leerwerkprojecten en vrijwilligerswerk.

Blijf alert op radicalisering

Er moet ruimte zijn voor alle religies en levensovertuigingen, omdat dit één van de democratische grondbeginselen is. De ChristenUnie wil de ogen niet sluiten voor onrecht of voor culturele en religieuze overtuigingen die een voedingsbodem zijn voor onderdrukking en fundamentalisme. Professionals in het onderwijs, politie, welzijnsinstellingen, media en de gemeente moeten alert zijn op signalen van radicalisering. De ChristenUnie wil dat de wijkzorgteams een rol spelen in het aanpakken van integratieproblemen.

 

4           Stedelijke ontwikkeling

 

We mogen de aarde bewerken en verzorgen als rentmeesters. Deze opdracht geldt ook voor onze stad.

Duurzaam en levensloopbestendig bouwen

Bij eventuele nieuwbouwprojecten wordt ingezet op het gebruik van duurzame materialen. Hierbij wordt gestreefd naar woningen die klimaatneutraal zijn of zelf energie ‘produceren’. Bij de vergunningverlening en oplevering van nieuwbouwwoningen moet worden getoetst of aan de wettelijke duurzaamheidseisen en de criteria van eventueel verleende subsidie(s) is voldaan. In Enschede is sprake van een tekort aan levensloopbestendige woningen. Dit zijn huizen waarin mensen hun hele leven kunnen blijven wonen, ongeacht hun omstandigheden. Vanwege de ‘vergrijzing’ van de bevolking moet bij renovatie of nieuwbouw worden ingezet op het realiseren van levensloopbestendige woningen. Een combinatie van woningen, zorginstellingen en voorzieningen kan ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en recreëren in de eigen omgeving.

Inbreiding gaat voor uitbreiding

Door de crisis, maar ook de daaraan voorafgaande grootschalige nieuwbouw in o.a. Roombeek, Horstlanden-Veldkamp en de Eschmarke is de woningmarkt in Enschede verzadigd geraakt. De ChristenUnie staat terughoudend tegenover het starten van nieuwe woningbouwprojecten en wil meer inzetten op renovatie van bestaande woningen. Wij zijn tegen nieuwe wijken buiten de natuurlijke stadsgrenzen.

Behoud de compacte binnenstad

De binnenstad moet niet verder worden uitgebreid richting Roombeek of het Polaroidterrein. Een compacte binnenstad, een kernkwaliteit van ons centrum, met zo min mogelijk leegstand, is een goed visitekaartje van onze stad. Om de concurrentie met internetwinkels aan te kunnen gaan, is het belangrijk om in te zetten op verscheidenheid. In de binnenstad moet meer diversiteit en specialisatie worden geboden dan in wijkcentra.

Profileer de stedelijke voorzieningen met regionale uitstraling

Voor een heldere profilering moet aansluiting worden gezocht bij de hele regio Twente, waarbinnen Enschede zich promoot als winkelhart van het Oosten met goede stedelijke voorzieningen. Zo zijn de Twentse Welle, Concordia en het Rijksmuseum culturele voorzieningen met regionale uitstraling waar Enschede trots op mag zijn. Zij zetten de stad mede op de kaart en vervullen een educatieve functie binnen de regio.

Houd de binnenstad bereikbaar

Voor een goed functionerend centrum en de bereikbaarheid van de nieuwbouw van het Medisch Spectrum Twente is het van groot belang dat er sprake is van een goede bereikbaarheid van de binnenstad. De doorgaande routes die nu in Enschede zijn mogen niet verder worden teruggedrongen. Een goede bereikbaarheid van de stad, het centrum in het bijzonder per fiets, bus of auto is essentieel.

Investeer in de infrastructuur

Enschede heeft door de ligging aan de grens een slechtere uitgangspositie bij het binnenhalen van bedrijvigheid dan vergelijkbare grote steden in ons land. Deze ligging biedt ook kansen. Twente ligt op de route Rotterdam-Berlijn en verder. Het is een uitdaging om in Twente met de grondstoffen / halffabricaten afkomstig uit de Rotterdamse havens aan de slag te gaan en meer werk te maken van de contacten met onze oosterburen. Vanwege de ligging is het voor de stedelijke ontwikkeling van Enschede van cruciaal belang om waar nodig te investeren in de infrastructuur. Nut en noodzaak van een Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark (NOEK) zijn voor de ChristenUnie echter nog niet voldoende aangetoond.

 

5           Leefomgeving

 

De ChristenUnie wil als een goede rentmeester op een verantwoordelijke, duurzame manier omgaan met Gods schepping. Wij zijn de beheerders, niet de verbruikers.

Behoud de kwaliteit van de leefomgeving

De kwaliteit van de woonomgeving wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit en het beheer van de openbare ruimte. Aandacht voor goed onderhoud is cruciaal. De ChristenUnie is kritisch op de herhaalde bezuinigingen op het beheer van de openbare ruimte in de afgelopen periode en wil een grondige evaluatie hiervan om te voorkomen dat buurten verpauperen ten gevolge van deze bezuinigingen. Geconstateerd wordt dat veel gevarieerd groen is vervangen door gras of bestrating. Dit is weliswaar goedkoop en eenvoudig te onderhouden maar vormt een vermindering van de kwaliteit van de leefomgeving. De ChristenUnie wil particuliere groeninitiatieven stimuleren. Extra inzet voor bestrijding van overlast door hondenpoep kan gefinancierd worden uit de hondenbelasting, zodat niet alleen de algemene middelen hiermee worden gespekt.

Zuinig zijn op de schepping

Voor komende generaties, maar ook vanuit milieuoogpunt en kostenbeheersing is het van belang om energiezuinig te zijn en iedereen hiervan bewust te maken. De gemeente moet het goede voorbeeld geven en voorop lopen bij het streven om een ‘energieneutrale’ stad te worden. Verlichting van reclame kan ’s nachts uit en er komen energiezuinige varianten van straatverlichting. Het gebruik van zonne-energie en betere isolatie kan verdere besparingen opleveren.

Afval is een grondstof

Bij afvalverwerking moet worden ingezet op hergebruik. Uitgangspunten hierbij zijn: de vervuiler betaalt en de gemeente geeft het goede voorbeeld. Niet alleen door te streven naar een lagere afvalstoffenheffing, maar ook door goed bereikbare afvalbrengpunten, monitoren van de milieupas, gescheiden inzamelen en handhaving van milieuregels. Als actieve aandeelhouder van Twence moet Enschede streven naar een duurzame afvalverwerking op regionaal niveau. Van het rendement van Twence worden ontwikkelingen in het belang van Enschede en de regio gefinancierd.

Pak aanleg van windmolens regionaal op

De ChristenUnie is voorstander van groene en duurzame energiebronnen, zoals windmolens. Wij hechten echter ook aan het mooie Twentse landschap en zien dan ook het liefst een regionaal windmolenterrein op een locatie waar al in de natuur is ingegrepen, in plaats van in en rond elke stad een paar windmolens.

Beheer, bewerk en behoud het buitengebied

Omdat we van mening zijn dat de mens de aarde moet beheren en bewerken, hechten we veel belang aan de agrarische gronden in onze gemeente en het behoud van agrariërs bij een verdergaande internationalisering van de agrarische markt. Boeren en grondbezitters spelen een belangrijke rol in het landschapsbeheer. Het instrument van Groene en Blauwe diensten zoals dat nu plaatsvindt in delen van Enschede met behulp van een landschapsfonds, dient te worden gecontinueerd en uitgebreid.

Zorg voor verkeersveilige wijken met voldoende parkeerplaatsen

De ChristenUnie blijft aandacht vragen voor de verkeersveiligheid. Wegwerkzaamheden worden tijdig aangekondigd en duidelijk aangegeven voor de weggebruikers. Ook worden ze zo op elkaar afgestemd dat verkeersinfarcten in de stad worden voorkomen. Daarbij willen we inzetten op handhaving van 30 kilometer zones in woonwijken. Regelmatig wordt hier bij mensen op de stoep geparkeerd. Soms is er wel heel weinig ruimte om te parkeren. Wij stellen voor dat er buurtterreinen komen die voor meerdere straten als gastparkeerplaats kunnen fungeren. Dit geldt ook voor bestelbussen en vrachtwagens.

Geef prioriteit aan duurzame mobiliteit

Zowel de overheid als de inwoners hebben een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van het bewust omgaan met mobiliteit. Dit vanwege de effecten op de kwaliteit van de leefomgeving. Wij kiezen voor de duurzame volgorde: fiets, openbaar vervoer en auto. De fiets als vervoersmiddel wordt verder gepromoot door uitbreiding van het netwerk van fietssnelwegen en goede fietspaden. Openbare voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Door verkeerslichten goed op elkaar af te stemmen wordt gestreefd naar een verdere reductie van uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Onnodig filerijden met de auto is slecht voor het milieu en dient te worden voorkomen, onveilige verkeersknelpunten dienen te worden aangepakt.

Wees wijs met stedelijk water

Enschede heeft veel waterproblemen. Het grondwater staat in sommige wijken als Pathmos, Stadsveld, Twekkelerveld en de Esmarke te hoog met schade aan woningen, hogere stookkosten en volksgezondheidsproblemen als gevolg, omdat woningen vochtig zijn en blijven. Bij stortbuien staan delen van de stad snel blank en loopt regenwater vermengd met rioolwater in huizen en bedrijven. De verwachting is dat dit door de klimaatverandering niet zal verminderen. Enschede moet daarom de Watervisie uitvoeren. Door goed beheer van het watersysteem kunnen kosten voor schade lager worden of worden voorkomen. De gemeente kan meer samenwerken met het Waterschap Vechtstromen op weg naar een duurzaam watersysteem. De gemeente moet afspraken maken over de overdracht van het waterbeheer in bebouwd gebied naar het waterschap. Voor inwoners komt er dan één aanspreekpunt voor vragen op het gebied van water.

 

6           Dienstverlening

 

Dienstbaarheid is niet alleen maar dienstbaarheid aan elkaar. Het is ook dienstbaarheid aan de publieke gerechtigheid en aan het algemeen belang. Een dienstbare overheid vraagt om dienstbare raadsleden, collegeleden en ambtenaren.

Wees een dienstbare gemeente

De laatste jaren worden allerlei taken overgedragen van het Rijk naar de gemeente. De gemeente wordt steeds meer het eerste aanspreekpunt. Enschede staat voor de uitdaging deze versterkte positie om te zetten in resultaat. Dat vraagt om een dienstbare overheid. De gemeente moet een bondgenoot zijn van de inwoners. De gemeente is geen hangmat maar een vangnet. Dat betekent zoveel mogelijk verantwoordelijkheden in de samenleving laten of daar terugleggen. En verantwoordelijkheden delen met partners. De gemeente ondersteunt, faciliteert en stelt waar nodig grenzen. Zeker in tijden van economische recessie moet ze zorgen voor heldere regelgeving en een betrouwbare zakenpartner zijn door zoveel mogelijk continuïteit te bieden en rekeningen snel te betalen.

Stel het stadhuis open voor de stad

Een dienstbare overheid stelt haar huis open voor de stad. Het stadhuis moet steeds meer een plaats voor de inwoners van deze stad worden. Naast de naturalisatieceremonie, die door toedoen van de ChristenUnie weer in het stadhuis plaatsvindt, moeten hier steeds vaker maatschappelijke ontvangsten en bijeenkomsten plaatsvinden. De ChristenUnie is er een warm voorstander van dat ons stadhuis meer huis van ‘bestuur en cultuur' wordt en daarmee een centrale plek krijgt. Een forum waar men elkaar kan ontmoeten rondom thema's die de bevolking en de stad aangaan.

Duidelijk, eerlijk en echt zijn in de gemeentelijke communicatie

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente inwoners en belanghebbenden informeert over plannen, voordat ze worden gepubliceerd. Ook is het de taak van de gemeente om klachten die door inwoners worden ingediend te bespreken en met hen te werken aan oplossingen. Door duidelijk, eerlijk en tijdig te informeren kan veel werk en frustratie worden voorkomen.

Geef ruimte aan gewetensvrijheid

De ChristenUnie hecht grote waarde aan het bewaken van de integriteit van het openbaar bestuur en de ambtenaren. Aan ambtenaren met gewetensbezwaren dient ruimte te worden geboden. Dat geldt ook voor de gewetensbezwaren van bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand bij het sluiten van huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht. De ChristenUnie vindt dat het mogelijk moet zijn om, op de vele buitengewone ambtenaren die Enschede rijk is, aan enkelen ruimte voor gewetensbezwaren te bieden.

Op deze manier worden bepaalde geloofsovertuigingen niet van dit mooie ambt uitgesloten. Bovendien zijn er echtparen die graag getrouwd worden door een ambtenaar met dezelfde geloofsovertuiging. Met deze ruimte kan voor iedereen ‘de mooiste dag van je leven’ naar eigen kleur worden ingevuld. Ook dat past bij een dienstbare gemeente.

Stimuleer participatie, ook door jongeren

De ChristenUnie is voor het actief betrekken van inwoners, voorafgaand aan de besluitvorming. Daardoor voelt deze zich meer bij de besluitvorming betrokken en mede verantwoordelijk. De komende raadsperiode moet in de stadsdelen verder worden geëxperimenteerd met de participatie van inwoners, wijkraden en andere betrokkenen, zoals adviesorganen als de Gemeentelijke gehandicaptenraad en de seniorenraad. Wijkbudgetten zijn een goed instrument om inwoners te betrekken bij investeringen in hun eigen leefomgeving, waarbij wel geldt dat we verstandig met de financiële middelen moeten omgaan. Niet alleen volwassenen, maar ook jongeren beschikken over veel capaciteiten die waardevol zijn voor de samenleving. Door ook hen te betrekken bij het opzetten van projecten op buurt- en wijkniveau, wordt hun potentieel benut en raken zij betrokken.

7           Bestuur en middelen

 

De ChristenUnie wil als een goed rentmeester op een verantwoordelijke manier in het bestuur staan en met publieke middelen omgaan.

Handhaving van regels is belangrijk

Duidelijkheid over wetten en normen, gecombineerd met consequente handhaving is belangrijk. Negeren en overschrijden van regels moet worden aangepakt. Maar sancties moeten redelijk zijn, straffen is maatwerk. De ChristenUnie is er voorstander van om de kosten van vandalisme te verhalen op de daders. Wanneer (ouders van minderjarige) daders verantwoordelijk zijn voor de veroorzaakte schade kan dit een prikkel zijn om vandalisme te voorkomen. Nog beter vinden wij het wanneer daders de schade zelf moeten vergoeden via een taakstraf.

Het gedoogbeleid is geen oplossing

Voor de ChristenUnie kan er geen sprake zijn van het gedogen van drugshandel en coffeeshops. Gedogen is geen oplossing, het creëert alleen maar nieuwe problemen. De overheid moet duidelijk stellen wat wel en niet mag. De ChristenUnie vindt het een kwalijke zaak en een verkeerd signaal wanneer de overheid de verkoop van verslavende en steeds sterker wordende middelen die lichaam en geest kapot maken, gedoogt of zelf in de hand neemt. Wij zijn voorstander van een uitsterfbeleid voor coffeeshops, dat erop gericht is het huidige aantal zover mogelijk terug te brengen. De gemeente draagt zorg voor een afstand van minimaal 250 meter en liefst 350 meter tussen scholen en resterende coffeeshops. Verder wordt hard opgetreden tegen wietplantages.

Cameratoezicht en preventief fouilleren mag

Enschede moet een veilige stad zijn. Daar kan cameratoezicht en preventief fouilleren een bijdrage aan leveren. De gemeente mag alleen meer camera’s in de stad plaatsen als dit nodig is om de veiligheid van de inwoners te garanderen. Hetzelfde geldt voor preventief fouilleren. De overheid moet hier voorzichtig mee omgaan, aangezien zij de privacy van de inwoners moet waarborgen. Om de veiligheid te garanderen, kan de privacy echter van ondergeschikt belang zijn.

Streef naar tolerantie en ruimte voor debat

Naar onze overtuiging is tolerantie het smeermiddel in een pluriforme Enschedese samenleving. Tolerantie is meer dan elkaar dulden. Het hangt samen met de bereidheid te willen weten wat de ander beweegt en dat te respecteren. Daardoor ontstaat ruimte voor begrip. De gemeenteraad is bij uitstek de plaats waar de verschillende overtuigingen inhoudelijk met elkaar in debat zijn, zodat duidelijk is wat bindt en wat scheidt.

Regionale samenwerking verder verkennen

De ChristenUnie vindt een verdere herbezinning op regionale samenwerking een goede ontwikkeling. De overheid moet dicht bij de inwoner staan, maar samenwerking kan een bijdrage leveren aan kostenbesparing, verbeteren van de kwaliteit en verminderen van de individuele kwetsbaarheid van gemeenten.

Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld

Inwoners verdienen meer verantwoording van de gemeente, ook op financieel gebied. Het is noodzakelijk dat het bestuur in het openbaar verantwoording aflegt over de besteding van publieke middelen. De gemeente dient zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan en hierbij te denken aan de lange termijn.

Zorg altijd voor een sluitende begroting

Het college van B&W dient jaarlijks zorg te dragen voor een sluitende begroting. Het opbouwen en bewaken van een goede reservepositie is belangrijk om tegenvallers op te kunnen vangen. Bij de huidige financiële ontwikkelingen is een scherpe prioriteitstelling belangrijk. De volgende onderwerpen zijn voor ons prioriteit bij het opstellen van de begroting: armoedebeleid, werk en bijstand, onderwijs en schuldhulpverlening.

Belastingen en leges niet verhogen

De tarieven van de onroerend zaakbelasting zijn geen sluitpost van de begroting, waarmee tekorten kunnen worden gedekt. De jaarlijkse aanpassing van de lokale lasten en leges moet plaatsvinden op basis van heldere beslisregels. De gemeente moet terughoudend zijn met het verhogen van de lastendruk voor de inwoners om ambities te kunnen betalen. Efficiëntieverbetering moet een voortdurend proces zijn om stijging van de lokale lastendruk te voorkomen.

Kritisch zijn bij het verstrekken van subsidies

Bij subsidieverstrekking moet de eigen verantwoordelijkheid van particulieren en organisaties worden benadrukt. De gemeente kan ook een bijdrage leveren door het beschikbaar stellen van kennis en faciliteiten. Subsidie wordt alleen gegeven voor activiteiten en voorzieningen die voldoen aan de doelen en kaders die door de raad zijn vastgesteld. Initiatieven die in strijd zijn met algemeen fatsoen of goede zeden, komen niet in aanmerking voor subsidie. De ChristenUnie is tegen evenementen die deze grenzen overschrijden. Als kunst bijvoorbeeld aanzet tot discriminatie, godslastering of onzedelijkheid, drijft het mensen uit elkaar. Dat kan niet de bedoeling zijn van de inzet van publiek geld.

Eerlijk en verantwoord bezuinigen

De ‘participatiemaatschappij’ mag geen camouflerende term zijn om bezuinigingen te rechtvaardigen. Enschede staat de komende periode opnieuw voor een aantal grote uitdagingen. Ons uitgangspunt bij bezuinigingen is het beoordelen van plannen op hun houdbaarheid voor de lange termijn, zodat voorzieningen bij een bezuinigingsronde niet hoeven te worden geschrapt terwijl ze net zijn ingesteld. Dan kunnen inwoners en bedrijven ook op de beschikbaarheid van voorzieningen en regelingen rekenen. De ChristenUnie is waakzaam op de kerntaken van de gemeente en bepleit een goede focus. Wanneer de gemeente bezuinigt, betekent dit dat ze minder gaat doen. Dan is er minder werk, waarvoor dus ook minder mensen nodig zijn. Dit mag echter niet leiden tot hogere kosten door het alsnog weer inhuren van externe medewerkers omdat bepaalde activiteiten toch moeten worden uitgevoerd. Geen enkel beleidsterrein kan bij bezuinigingen worden ontzien.