Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief Januari 2021

Brokstukken

Maandag 18 januari was het “blauwe maandag”, een dag die volgens mensen die het weten kunnen de meest deprimerende dag van het jaar is. Belangrijkste motivatie: de goede voornemens voor het nieuwe jaar liggen in duigen en de zomer is nog ver. Wel een beetje herkenbaar. Na het optimisme van drie weken geleden zit je nu alleen nog met de brokstukken. Het zal aan mij liggen, maar ik vind het herkenbaar. Sterker nog, bleef het maar bij de brokstukken van onze goede voornemens!

In Amerika zie ik de brokstukken van een tot op het bot gespleten democratie. In ons land zie ik de brokstukken van de levens van gedupeerden van de toeslagaffaire en een gevallen kabinet (waarbij het eerste mij meer raakt dan het tweede). In onze eigen omgeving zie ik de brokstukken van de hoop op een snelle verbetering van de Covid-19 situatie nu er een vaccin is. Helaas, nieuwe varianten van het virus dwingen ons eerst nog in extra beperkingen. We zitten letterlijk met de brokstukken van onze vrijheid, zelfs aan een avondklok ontkomen we niet.  Onze grote en kleine lokale politieke brokstukken laat ik dan nog maar even achterwege. Ja, de “zomer” lijkt in alle opzichten nog ver. Met recht zou je er gedeprimeerd van kunnen worden.

Het doet mij denken aan een verhaal uit de bijbel, Nehemia beschrijft het. Het volk Israël is in ballingschap afgevoerd naar Babel, overgeleverd aan de kwade machten. Een klein gedeelte is achtergebleven in Jeruzalem, de eens zo glorieuze stad van David en Salomo. De stad ligt in puin, de muren zijn veranderd in brokstukken en mogen niet opgebouwd worden. De mensen zijn er ellendig aan toe, onbeschermd, ze kunnen geen kant op, zonder uitzicht en zonder hoop. Maar ook in deze ellendige en uitzichtloze situatie is de God van Israël er nog steeds, Hij brengt een omkeer in de ellende. Nehemia wordt in staat gesteld  de stad weer op te bouwen. Er is weer een toekomst.

Dat geldt ook voor ons nu. Ja, de situatie is ellendig, vol beperkingen, vol zorg en het wordt op korte termijn nog niet beter. En toch, het is nog maar een paar weken geleden dat we er opnieuw bij stil hebben gestaan, met Kerst, het Licht is in de wereld gekomen en zal haar nooit meer teruggeven aan het duister. Net als toen bij het oude volk van Israël, is er ook voor ons hoop en zekerheid al is het nog zo duister het wordt weer licht. En ondertussen, houd moed, wees voorzichtig en zorg voor elkaar.

Henri de Roode

 

Acties en wapenfeiten in 2020, een overzicht

We blikken hieronder met u graag nog even terug op een 2020 vol actie.

Jan 2020

Bezoek aan de Tweede Kamer door de ChristenUnie Enschede fractie. Dit bezoek is bedoeld als lobby op het sociaal domein en de problemen van de gemeentefinanciën. Naast een gesprek met de hele Tweede Kamerfractie spreken we na met Carla Dik-Faber.

ChristenUnie Enschede reikt een bedankje uit aan alle vrijwilligers van het Diaconaal Platform Enschede. Dit wordt gedaan als klein gebaar voor het onbetaalbare werk dat deze mensen voor onze stad en de samenleving doen.

Feb 2020

We hebben een werkbezoek bij woningcorporatie Domijn afgelegd om meer te weten over de sociale woningbouw in Enschede. Dit helpt om het onderwerp wonen in Enschede beter vorm te geven.

Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf bezoekt de ChristenUnie Enschede in het kader van bereikbaarheid en gemeente financiën. We bespreken punten die vanuit Den Haag en vanuit Enschede belangrijk gevonden worden.

Na meerdere cursusavonden sinds najaar 2019 is de Cursus Geloof en Politiek afgerond. De cursisten komen met veel plezier steeds vaker mee met de fractie.

Maart 2020

Als ChristenUnie doen we samen met de steunfractie een werkbezoek aan de energiecentrale van Twence. We zien hoe energie opgewekt wordt zodat we in onze stad warmte en elektriciteit hebben.

We hebben een werkbezoek aan stichting Present in Enschede. Het is belangrijk om na te gaan hoe we elkaar kunnen ondersteunen en tevens willen we aandacht hebben voor een stichting waar veel mensen uit onze achterban actief voor zijn.

Ook is een werkbezoek gebracht aan St. Terwille inzake hun uitstapprogramma voor prostituees.

De ChristenUnie heeft een voorgangersoverleg met de predikanten en kerkelijk leiders van de stad. Er wordt gesproken over de ontwikkelingen in Enschede en Nederland. Samen bidden we om Gods leiding en we hebben een gesprek over geloven en politiek.

April 2020

De ChristenUnie Enschede is in het begin van de Coronacrisis actief buiten de politiek. Zo zetten wij ons in als extra hulp bij de Voedselbank en bij het initiatief Niet Alleen.

Mei 2020

ChristenUnie Enschede deelt tassen met een bemoediging uit aan inwoners van onze stad die een steuntje in de rug wel kunnen gebruiken. Mensen konden online genomineerd worden en iedereen kreeg persoonlijk bezoek met een verrassingspakket.

Juni 2020

Samen met BBE en het CDA zet de ChristenUnie zich in voor een duurzame wederopbloei na de Coronacrisis. Er zal een plan gemaakt worden hoe de stad weer vooruit gaat en er is een pot geld beschikbaar zodat de stad ook echt geholpen kan worden.

September 2020

Raadslid Hadassa stelt vragen over het huisartsentekort in Enschede. Ze wordt hiervoor onder andere geïnterviewd bij RTV Oost.

Twee amendementen die helpen bij de uitgangspunten voor de energievisie zijn door raadslid Henri ingediend. Beide amendementen krijgen steun en worden aangenomen.

Oktober 2020

De ChristenUnie stelt vragen in de stedelijke commissie of de dienstverlening aan de bewoners van de stad wel goed is doorgegaan tijdens de Corona crisis. Raadslid Hadassa vraagt aandacht voor mensen die ondanks de crisis gewoon hulp nodig hebben van de gemeente.

November 2020

De ChristenUnie stelt samen met GroenLinks vragen over de waardering van mantelzorgers. De vragen gaan onder andere over ondersteuning en respijtzorg voor mantelzorgers.

Raadslid Henri dient een amendement in zodat natuureducatie beter geregeld wordt. Zo is er geld beschikbaar voor educatie en beheer van natuur. Je kan dan denken aan een voedselbos of het Lammerinkswönner in het Abraham Ledeboerpark.

December 2020

Raadslid Hadassa brengt namens ChristenUnie Enschede een werkbezoek aan Zorggroep Manna. Tijdens het bezoek wordt gesproken over het onderwerp ‘Waardig ouder worden’.

De ChristenUnie in Enschede stelt vragen aan het college over mogelijke misstanden bij sociale regelingen in Enschede. We willen weten of er in Enschede zaken fout zijn gegaan waardoor mensen in financiële problemen gekomen zijn. In 2021 kwamen de antwoorden hierop binnen.

Huib de Jong

Voortgang campagneteam

In november is er een enthousiast campagneteam gevormd. Het team bestaat uit Hadassa (raadslid), Marnix, Jordy, Egbert, Gerda, Moos en Jolanda. Een mooie mix van jong en minder jong, ervaren en minder ervaren. Inmiddels hebben de eerste twee overleggen plaatsgevonden en zijn de grote lijnen uitgezet voor de plaatselijke ondersteuning van de landelijke campagne. Dit jaar met als bijzonderheid dat ons raadslid Hadassa Meijer op plaats 31 verkiesbaar is.

Vanzelfsprekend zal een campagne nu in Coronatijd een andere vorm krijgen dan we gewend zijn. We volgen hierbij de adviezen van het landelijk partijbureau. We willen als campagneteam flexibel zijn zodat we kunnen inspelen op de veranderende omstandigheden.

Op onze social media heeft u al kunnen zien dat we in december een gesprek hebben gevoerd met André Kok (bestuurder) en Simone ten Hove (manager) van Zorggroep Manna. Hierbij is gesproken over de CU-intentieverklaring 'Waardig Ouder Worden 2.0". Het was een waardevolle ontmoeting. 

Komende tijd zullen een aantal zaterdagen in het teken staan van onze campagne (27 februari, 6 maart en 13 maart). U zult tegen die tijd zeker weer wat van ons horen. Als u op de hoogte wil blijven van onze campagne dan kunt u ons volgen via Facebook of Instagram of Twitter. Mocht u nog mooie ideeën hebben voor de campagne of uw steentje bij willen dragen dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met onze secretaris Egbert Kloppenburg

Hartelijke groeten,

Jolanda Verschoof (voorzitter campagneteam en bestuurslid)

 

Gebedspunten

"Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in Mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief." Joh. 15:16,17

Bovenstaande tekst stond centraal tijdens de internationale week van gebed afgelopen week. Ook in Enschede hebben we hier met veel kerken bij stil mogen staan. Het was mooi om ondanks alle beperkingen te mogen weten dat we samen kwamen in ons geloof in God. Op deze manier hebben we toch kunnen danken en bidden voor onszelf, de kerk, de politiek en de wereld. Wat we in Jezus naam vragen zal God ons geven, daar mogen we God voor danken en prijzen!

Deze tijd blijft zwaar en voor veel mensen. Bid voor een spoedig einde van de corona crisis. Dat we weer sociale contacten kunnen hebben en elkaar kunnen ontmoeten en de vereenzaming stopt. Bid dat de scholen weer open mogen zodat ook kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Bid dat de verdeeldheid in de samenleving wordt verminderd doordat mensen meer naar elkaar gaan luisteren. Bid hoe je hier zelf een positief aan kan bijdragen.

Bid voor wijsheid voor de overheid in de moeilijke beslissingen die genomen moeten worden. Bid ook voor een eerlijke overheid die mag leren van gemaakte fouten.

Frieda van Limbeek

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts