Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief februari 2021

Rechtmatigheid en rechtvaardigheid

Het was een volle politieke week. Maandag avond stonden er twee punten op de agenda. De één was een onderzoek naar het sociale domein en de andere was een corona-brief van het college.

De afgelopen jaren is Enschede vaak in het nieuws geweest met betrekking tot uitkeringen in het kader van de Participatiewet en het korten op uren ondersteuning WMO.

Door het Diaconaal Platform Enschede is opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek. Daar zijn meerdere debatten over geweest. Vooral toegespitsts op het punt of iets rechtmatig of rechtvaardig is.

Over het onderzoek heb ik in een interview bij 1Twente gezegd dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen, het liefst breed gedragen in de raad. Zodat we op basis van het onderzoek de bovenstaande vraag kunnen beantwoorden. Is ons beleid rechtmatig en rechtvaardig. Rechtmatig is te toetsen aan de wet, toch kan de conclusie zijn dat de wet niet rechtvaardig is. 

Den Haag geeft op sommige punten de gemeente geen ruimte om in schrijnende gevallen af te wijken. Ik ben blij met het initiatief van de ChristenUnie in Den Haag om daar meer ruimte voor te bieden.

Op 8 maart behandelen we een gezamenlijk initiatiefvoorstel voor een onafhankelijk onderzoek door drie externen op het sociaal domein.

Daarnaast hebben we met elkaar over gesproken over de corona brief. Eindelijk. Tijdens het debat bleek ook dat er veel vragen zijn over hoe het nu gaat in de stad. Daarom zetten we het debat voort in het voorjaarsreces. Als ChristenUnie hebben we vooral aandacht gevraagd voor het welzijn en welbevinden van jongeren. We horen dat overal de hulpvraag toeneemt en de problematiek ernstiger wordt. Zie jij dit in de eigen omgeving of gezin, mail ons dan. Zijn er andere zaken rondom corona die u of jij graag met ons wilt delen, bel of mail gerust. Vooral ook vanwege het noodgedwongen vervallen van het inloopspreekuur nodigen we u uit om ons te mailen (graag met vermelding van uw telefoonnummer), dan nemen we zo snel mogelijk contact op.

Hadassa Meijer, raadslid

 

Ledenvergadering

Als bestuur zijn we de laatste periode bezig geweest met de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022: de selectiecommissie, de programmacommissie voor het Verkiezingsprogramma.

Het campagneteam is al druk bezig met de campagne voor de 2e Kamerverkiezingen, en doen een aantal leden mee aan de Twentse campagnegroep (om zo een en ander met elkaar af te stemmen). Zo kan straks de overstap worden gemaakt naar de campagne  voor de Gemeenteraadsverkiezingen.

Op 25 maart a.s. willen we een online-ledenvergadering houden. In deze vergadering zullen we o.a. verslag doen van de campagne en resultaten TK 2021, de voorbereiding op de GR 2022. Daarnaast nog een aantal huishoudelijke zaken: herbenoeming van Egbert Kloppenburg als secretaris, en daarnaast benoeming als lid van het bestuur: Frieda van Limbeek.

U kunt zich nu al aanmelden voor deze Ledenvergadering bij de secretaris: link.

Tot 23 maart kunt u zich aanmelden. Op 23 maart ontvangt u dan de agenda en link voor de vergadering.

We hopen u dan (online) te zien.

Egbert Kloppenburg, secretaris

Van de wethouder: Gemeenteraad stemt in met uitvoering lange lijst mobiliteitsprojecten

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van maandag 1 februari ingestemd met het voorstel van ons college van B&W om voor 2021 16,6 miljoen euro vrij te maken voor 17 mobiliteitsprojecten. Door dit besluit kan Enschede ook komend jaar blijven werken aan een leefbare, aantrekkelijke en bereikbare stad. Ik ben blij dat we met de steun van de raad met deze verkeersprojecten de nodige stappen kunnen zetten. En het is fijn dat we bijna de helft gesubsidieerd krijgen van de provincie.

Speerpunten

Jaarlijks vraagt ons college van B&W een krediet aan bij de raad voor mobiliteitsprojecten. Op basis van deze lijst wordt een groot aantal mobiliteitsprojecten opgestart, die passen bij de opgaven van de stad en de in 2020 vastgestelde mobiliteitsvisie. Het gaat hierbij onder andere om het realiseren van een betere doorstroming voor autoverkeer op de noordelijke Singel; onderzoek naar het verbeteren van de ontsluiting voor autoverkeer van Enschede-Oost/Glanerbrug; het realiseren van de laatste schakel Fietssnelweg.jpgin de F35 tussen Hengelo en Enschede; en het verbeteren van de algehele verkeersveiligheid door bijvoorbeeld gedragscampagnes.

Doorstroming topprioriteit

Op dit moment wordt een pakket maatregelen ontwikkeld om het (auto-)verkeer op de noordelijke singel beter te laten doorstromen. Ook zijn we als gemeente gestart met een studie naar de bereikbaarheid van de oostkant van de stad en Glanerbrug. Ons college ziet verbeteren van de doorstroming als topprioriteit. Enerzijds doen we dit door volop in te zetten op de fiets. Hoe we dit doen staat beschreven in de nieuwe ‘Fietsvisie 2030’. Hierover besluit de raad naar verwachting in maart. Anderzijds zetten we in op betere ontsluiting en doorstroming van autoverkeer in de stad.

Forse provinciale subsidie

De financiële dekking van de projecten komt voor bijna de helft voort uit opgehaalde provinciale subsidies. Met 9 miljoen euro eigen middelen maken we bijna 17 miljoen aan projecten mogelijk. Een mooi resultaat. Bekijk de volledige plannen via deze link.

Jurgen van Houdt, Wethouder

 

De basisscholen zijn weer open

Woensdag 8 februari heeft de ChristenUnie Enschede bij de basisscholen De Bron en De Fontein gebakjes bezorgd, om het personeel te bemoedigen en te complimenteren voor hun doorzettingsvermogen en creativiteit in deze tijd. Ze zetten, net als op alle basisscholen in de stad, de schouders er steeds weer onder en daar hebben we respect voor. Daarnaast hebben we ook bewondering voor alle ouders die het afgelopen jaar hun best hebben in het geven van thuisonderwijs.

Gebedsbrief

Deze gebedsbrief starten we met een gebed van Franciscus. Bid dit gebed voor jezelf, maar ook voor alle politici in de stad.

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:

laat mij liefde brengen waar haat is,

eenheid waar mensen verdeeld zijn,

vergiffenis aan mensen die zwak zijn,

laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,

geloof aan wie twijfelt;

laat mij licht brengen waar het duister is

en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help mij

niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken;

niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen;

niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;

niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;

want als ik geef, zal mij gegeven worden,

als ik vergeef, zal mij vergeven worden,

als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

https://www.youtube.com/watch?v=ihhvm6eLWZI

Sinds ongeveer een jaar hebben we gebedspunten in de nieuwsbrief. Vaak waren deze punten wat algemeen. We zaten met een dilemma dat het politiek gevoelig kan liggen om problemen te benoemen zoals ze zijn. Toch hebben we besloten dat we de punten wat meer op de politieke actualiteit willen betrekken, waarbij we misschien niet altijd heel concreet worden. Het is goed om te beseffen tijdens uw gebed dat er diepe politieke discussies kunnen schuilgaan achter de punten die we noemen, hoewel dat natuurlijk per punt kan verschillen. We geloven in de kracht van gebed en vragen u deze punten mee te nemen zodat u ook ons op deze manier kan ondersteunen.

Zoals u wellicht gelezen heeft in de krant, geven jongeren in de stad aan dat het slecht met ze gaat. Ze missen perspectief in het leven. Bid dat ze hun hoop in God mogen vinden. Bid voor wijsheid op het stadhuis in het nadenken over hoe jongeren perspectief te geven.

De laatste tijd is er veel te doen geweest over gerechtigheid binnen het sociaal domein. De vraag 'hoe gaan we om met de zwakkeren in de samenleving?', is heel actueel en speelt ook in Enschede. Op dit moment komt er een onderzoek naar de knelpunten binnen het sociaal domein. Bid om zegen over dit onderzoek, dat het de problemen benoemt die spelen. Bid om wijsheid en gevoel van gerechtigheid bij politici in het zoeken naar oplossingen. Dank voor de (christelijke) organisaties die zich op dit domein inzetten om de zwakkeren te helpen.

Zoals u hebt kunnen lezen in de nieuwsbrief hebben we het onderwijzend personeel een hart onder de riem gestoken. Bid dat ze de kracht en wijsheid krijgen om door te gaan ook als het steeds weer heel snel schakelen is. Dank voor hun inzet om kinderen ook in het zware jaar dat achter ons ligt te helpen zich te ontwikkelen.

Als laatste willen we u vragen te bidden voor de campagne van de tweede kamer verkiezingen. Dank voor het enthousiaste team wat op de lijst wil staan. Bid voor wijsheid en creativiteit om de standpunten van de ChristenUnie bij mensen onder de aandacht te brengen.

Bemoedigingsactie

De ChristenUnie Enschede herhaalt de bemoedigingsactie van vorig jaar mei. Misschien is het nu zelfs wel belangrijker dan ooit om naar elkaar te blijven omzien.

U kunt tot en met dinsdag 2 maart iemand nomineren voor wie een bemoedigend verrassingspakketje zeer welkom is. Bijvoorbeeld een gezinslid dat al langere tijd niet naar buiten kan. Of een buurvrouw die voor iedereen klaarstaat maar nu zelf ziek is. Of.... u weet vast wie een bemoediging verdient.

Hoe gaat het in z’n werk?

Stuur voor 2 maart aanstaande een mail naar onze fractieondersteuner Gerda Vink (g.vink@enschede.nl ) en vertel wie u nomineert en waarom u juist deze persoon nomineert.

Kort daarna kiezen we uit de genomineerden 15 personen die een pakket ontvangen. Dit zal aan huis worden bezorgd, uiteraard met inachtneming van de geldende coronaregels.

 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts