Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief 30 juni 2022

Coalitieakkoord 2022-2026

Beste partij genoten en geïnteresseerden.

De afgelopen maanden is de ChristenUnie Enschede druk geweest met de coalitie onderhandelingen.

We hebben ons aan het begin afgevraagd of we deel moesten worden van een coalitie. Bereiken we meer in de coalitie dan in de oppositie? Kunnen we dat aan als 2-mans fractie? Hoe kijken we terug op de vorige periode.

Er was een goed gesprek voor nodig om tot de conclusie te komen dat we meer kunnen bereiken in de coalitie. De vervolgvraag was of wij nodig waren voor een coalitie, en of het ons gegund werd. Na een aantal gesprekken met de verkenners (in)formateurs, kwam er een advies om met BBE, VVD, PvdA en ChristenUnie in gesprek te gaan. Graag delen we u de punten die u vanuit de ChristenUnie terug kunt zien.

Wat hebben we met elkaar afgesproken:

 • Geen gokreclames in de openbare ruimte
 • Focus op jeugd en gezin blijft
 • Kansengelijkheid/ talentontwikkeling op alle niveaus, en een gouden handen akkoord worden verder ingevuld
 • We zetten meer in op preventie en sluiten aan bij het landelijk preventie akkoord.
 • Geen lachgas en drugs in de openbare ruimte, met daaraan gekoppeld aanbod van voor hulpverlening
 • Minder aanbod van zorgaanbieders
 • Evaluatie van de wijkteams
 • We gaan ons inzetten om complexe scheidingen te voorkomen, beter voor de ouders en vooral voor de kinderen.
 • Er wordt verder gewerkt aan het bestrijden van eenzaamheid via de netwerkorganisatie samen1Enschede
 • Er wordt op korte termijn een debat gevoerd over vergrijzing.
 • Winternachtopvang gaat open van 1 oktober tot 1 mei en niet alleen als het onder de 2 graden is
 • De huishoudelijke hulp wordt in uren per week geïndiceerd
 • We zetten in om het huisartsen tekort te dringen
 • We gaan meer vanuit de wijk organiseren, en het stadsdeelgewijs werken verder door ontwikkelen
 • We voeren het groen ambitieplan en de fietsvisie uit, daarnaast ook de mobilitietsvisie.
 • We voeren de vastgestelde energie visie uit
 • Visie op begraafplaatsen, waarbij we de mogelijkheid gaan bieden op gemeentelijke begraafplaatsen voor eeuwige grafrust. Daarnaast brengen we de kosten van cremeren en begraven meer in balans
 • Er komt een commissie landelijk gebied
 • Meer aandacht voor circulaire economie
 • Er komt geen wijziging op de koopzondag, de zondagochtend blijven de winkels dicht.
 • We zetten verder in op energie besparing
 • In Noord wordt er gewerkt aan een wijkverkeersplan, als de effecten daarvan bekend zijn en het niet voldoende zou hebben geholpen, wordt er onderzoek gedaan naar een eventuele Noordelijke ontsluiting voor Enschede Noord en het kennispark.
 • Hulp en begeleiding bij huiselijk geweld en mensenhandel
 • Meer voorlichting tegen verslavingen
 • Meer handhaving, 4 stadsdeelboa’s 
 • Haalbaarheidsonderzoek schreurserve
 • Aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers, mantelzorg budget wordt daadwerkelijk aan mantelzorgondersteuning besteed
 • Zondagsmorgenrust en op christelijke feestdagen
 • Gouden handen akkoord 

Er zijn ook een aantal onderwerpen waar wij zelf niet direct voor gekozen zouden hebben, maar in een coalitie is het een kwestie van gunnen en gegund worden.

 • We investeren 1 maal in het zwembad in Glanerbrug, maar doen geen bijdrage in de exploitatie
 • het eerste uur in de parkeergarage wordt gratis door de week, alleen als je binnen een uur weer vertrokken bent, De ChristenUnie had dit bedrag liever geïnvesteerd in betere fietsvoorzieningen.
 • de ruimte om kosteloos te kunnen storten wordt verhoogd naar 300 kg. Daarnaast wordt er gekeken of het mogelijk is om grofvuil aan huis op te halen. Vanwege het kostenaspect en het niet verder beperken van de afvalstromen had dit niet onze voorkeur.
 • Het stopzetten van de bed bad brood is natuurlijk ook slikken, toch vinden we dat voor de laatste 4 bewoners het mogelijk moet zijn dat er binnen een jaar een definitieve oplossing gevonden moet worden. De afspraak is dat zij niet op straat belanden.

We hebben ons best gedaan u een samenvatting te geven van wat er is afgesproken, er staat nog veel meer in het coalitieprogramma. U kunt het hele programma lezen op (link invoegen)

Naar onze mening hebben we een akkoord kunnen sluiten waar herkenbare punten van de ChristenUnie te zien zijn. Dit werd gedeeld door de aanwezigen op de ledenvergadering. We zijn dankbaar dat we met die steun op pad kunnen, daarbij bidden wij om Gods zegen en leiding voor de komende vier jaar. Bidt u met ons mee?

Hadassa Meijer, fractievoorzitter

 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig

Blij en dankbaar ben ik voor het feit dat de ChristenUnie mij opnieuw heeft voorgedragen als wethouder van onze mooie stad met speciale aandacht voor de wijken en dorpen van Enschede West. De voordracht voor de ‘kansengelijkheidportefeuille’ van jeugd en gezin, onderwijs, publieke gezondheid, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, sluit mooi aan bij het christelijk sociale profiel en ook de landelijke contacten van de ChristenUnie. 

En hoewel het best pijn doet om een prachtige portefeuille en dito mensen achter te laten, die ik hartelijk dank voor de uitstekende samenwerking, ervaar ik ook deze nieuwe voordracht voor weer een hele andere portefeuille als een eervolle taak en verantwoordelijke roeping. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ik dank de fractie voor de voordracht en het opnieuw in mij gestelde vertrouwen. Ook dank ik mijn lieve vrouw Alida en onze kinderen die me al 8 jaar de ruimte geven om deze verantwoordelijke taak vol te houden. 

Een bijbeltekst die mij in mijn politieke werk inspireert is Psalm 82 vers 3 ‘doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken.’ Dit staat meerdere malen uitgewerkt in het coalitieakkoord: mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben, moeten die van ons krijgen. Er ligt een mooi coalitieakkoord op hoofdlijnen met haakjes om daar een stevige uitvoering van te gaan maken. Ik kijk er naar uit om de komende periode samen met u, de hele raad, de ambtelijke organisatie, bedrijven, instellingen en scholen de uitdagingen die op ons afkomen uit te werken en zeker als het gaat om jeugd en kansengelijkheid wil ik dat in een vroeg stadium doen. 

De komende jaren zal ik me opnieuw naar eer en geweten inzetten voor onze Enschedese samenleving. Dat doe ik persoonlijk in afhankelijkheid van God, op hoop van zijn onmisbare zegen, om zo zelf tot zegen te kunnen zijn. Dit is een opdracht die ik niet op eigen kracht kan. Het is mijn persoonlijke wens en ik weet, dat velen in de stad ons zullen opdragen in hun gebeden. 

Met vriendelijke groet, Jurgen van Houdt

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts