Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief november 2020

Gemeente begroting

De afgelopen weken stonden in het teken van de vaststelling van de gemeentebegroting voor 2021 met een doorkijk tot 2024. Normaal gesproken stellen we halverwege het jaar, bij de zomernota, de kaders voor deze begroting vast. Vanwege de corona crisis gaat het dit jaar allemaal een beetje anders. De formele zomernota is dit jaar vervangen door een “corona-nota”, waar we richtinggevend hebben gesproken over de begroting. De concrete financiële situatie zoals we die bij de zomernota voor ogen kregen zag er slecht uit, dat zal niemand verbazen. Nu we een klein half jaar verder zijn hebben we meer zicht op het uiteindelijke financiële resultaat voor 2020 en is de verwachting dat dit resultaat ten opzichte van de eerdere inschattingen positiever zal uitvallen. We ramen nog steeds een negatief resultaat, maar met name door landelijke compensaties valt dit aanzienlijk lager uit. Voor de komende jaren zetten we in op een sobere begroting, dat betekent dat we niet verder gaan bezuinigen maar ook geen grote investeringen en beleidswensen gaan introduceren.

De vooruitzichten voor met name het komende jaar blijven uitermate onzeker, gelukkig stelt het in de laatste jaren opgebouwde spaarpotje ons in staat deze tegenslag voorlopig op te vangen.

Het eerder dit jaar raadsbreed ingestelde fonds voor “wederopbloei” konden we vullen met een bedrag van 600.000,- euro waardoor we nu ook echt aan de slag kunnen! Samen met de andere coalitie partijen hebben we wijzigingen en initiatieven ingediend o.a. gericht op het krijgen van meer grip op de transformaties in het sociaal domein, versterkingen van handhaving openbare orde in onze stad en gerichte invulling van het onderwerp Natuureducatie.

We zijn als ChristenUnie blij dat een grote meerderheid binnen de raad een voorstel wegstemde om op korte termijn de Bed, Bad, Brood opvang te sluiten zonder zicht op een menswaardige oplossing voor de gebruikers hiervan. Teleurstellend was het dat onze coalitiepartners van de VVD, ondanks afspraken over deze opvang, toch meende voor deze motie te moeten stemmen.

Henri de Roode

 

Begrotingsbehandeling in de commissie, sociaal en vitaal

Afgelopen weken is er van alles in de pers verschenen over zaken rondom de wijkteams en indicaties WMO en de participatiewet. Dit ligt nu bij het college, en we kijken uit naar de reactie. Twee weken geleden was er de behandeling van Sociaal en Vitaal (dit is het deel van de begroting die over het sociaal domein gaat.) Graag delen we onze bijdrage met u. Wij maken ons ook zorgen zoals u kunt lezen. De zorgen zitten niet op de uitvoering op de werkvloer. Daar zien wij hardwerkende mensen met het hart op de goede plaats. Waar onze zorg zit, is dat we met elkaar van alles roepen in de politiek wat daarna beleid wordt en waar niet altijd de gevolgen van worden overzien. Het college heeft in verschillende memo's aangeven waar uitdagingen liggen, graag gaan we daar het gesprek over aan. Heeft u goede ervaringen, of maakt u zich zorgen over zaken? Stuur ons dan een mail. Wij horen als volksvertegenwoordigers graag uit de praktijk. 

Hadassa Meijer

Jeugd en onrust in de stad

Al enkele maanden neemt de onrust in onze stad toe. Helaas gaat niet iedereen goed om met de lastige tijd waar we nu in zitten. Jammer genoeg is er jeugd in onze stad die problemen veroorzaakt. Per moment verschilt hoe extreem de problemen zijn, maar onder andere in het westen, zuiden en oosten van Enschede gaat het soms echt véél te ver.

Als fractie zijn wij geschrokken van de feiten waarmee wij geconfronteerd worden in onze stad. We zijn dan ook blij dat hier samen met de politie al hard gewerkt wordt aan een oplossing. We hopen ook dat dit zo nodig uitgebreid wordt. Tegelijkertijd is het ook pijnlijk om te zien wat er achter deze problemen speelt. Het lijkt of er alleen overlast is maar vaak genoeg doen de jongeren niets meer dan hangen en moeten ze nodig hun huis uit. Zo heeft een deel van de jeugd in onze stad een uitlaatklep nodig.

Voor veel mensen is deze periode lastig. Veel bewoners van onze mooie stad en de dorpen er omheen hebben het zwaar. Sommige mensen zijn te alleen, anderen ontmoeten elkaar op zo’n manier dat het overlast veroorzaakt. Voor beide groepen willen we oog hebben vanuit de politiek. Maar beide groepen hebben ook onze aandacht nodig. Soms door contact te zoeken en dan aandacht en liefde te geven, maar ook door gebed. Wij hopen dat u door actie en gebed omkijkt naar uw buren en aandacht houdt voor iedereen, hoe lastig soms ook.

Huib de Jong

Gebed

Nadenkend over deze nieuwsbrief viel mijn oog op psalm 100, een loflied voor God. Vooral vers 5 sprak mij aan: “De Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.” Het is is goed om in deze corona tijd stil te staan bij Gods liefde en trouw. We zijn niet de enige generatie in de geschiedenis en in de wereld die een crisis meemaakt. Toch is God trouw, hij heeft ons (en deze wereld) gemaakt. Laten we hem loven en vertrouwen dat de God die het heelal geschapen heeft, genoeg macht heeft om de wereld vast te houden.  

De vorige nieuwsbrief heeft in het teken gestaan van gebed. Deze gebedspunten blijven actueel en belangrijk, blijf die meenemen in jullie gebeden. Er is één extra gebedspunt vanuit het college: De burgemeester heeft met corona in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig is hij weer thuis, waarvoor we mogen danken. Bid voor verder herstel en voor het college nu hij voorlopig zijn taak daar niet kan vervullen.

Frieda van Limbeek

Aandacht voor wat echt telt!

Coronatijd… we beleven het alweer ruim 9 maanden.

Lock downs in verschillende omvang wisselen zich af, we hebben inmiddels wel begrepen dat Corona onderdeel is geworden van ons leven.

Dat leven is er nou niet bepaald eenvoudiger op geworden. Zelfs over gewone zaken als boodschappen doen of een ‘bakkie’ doen moet je goed nadenken.

Toch gloort er zo nu en dan ook gewenning en routine door in ons functioneren van elke dag. Digitaal werk en kerk, digitaal vergaderen, digitaal politiek, digitaal…

Voorlopig blijven we in veel, veel digitaal.

Natuurlijk is dat niet optimaal, het gaat tegen onze menselijke natuur in.

God schiep mensen die naar elkaar om kunnen kijken en met elkaar mee kunnen lopen. In de politiek pakken we die kans. Juist in Coronatijd willen we Christus’ boodschap van hoop bekend maken in onze stad. Dat doen we door hard te werken, voor dit moment digitaal maar in de volle overtuiging dat Hij erbij is en dat Hij nabij is.

Kiezen voor wat echt telt!

Zo zijn we inmiddels begonnen met campagneoverleg voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hadassa Meijer staat op de landelijke lijst dus doen we graag met haar mee. Daarnaast zijn we als bestuur begonnen met het voorbereiden van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Dat lijkt nog een heel eind weg maar toch is het goed om daar nu al op voor te sorteren. En natuurlijk staat er op 26 november a.s. onze Algemene ledenvergadering op de agenda.

Dit jaar gaan we die, u verwachtte het al, digitaal houden maar meld u vooral aan bij onze secretaris (e-mail). We gaan een boeiende periode tegemoet. Campagne in coronatijd, samenleven in Coronatijd, Hoop laten zien in Coronatijd!

Arjan Hof, Bestuursvoorzitter

 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts