Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief juli 2020

Bijzondere tijden....

Bijzondere tijden, dat betrof het zeker de afgelopen zes maanden. We staan aan het begin van het zomerreces en kijken terug op het eerste half jaar van 2020. Ik overdrijf naar mijn mening zeker niet als ik zeg dat we ons dit nog lang zullen heugen. Het leek echt op een achtbaan, we begonnen vol enthousiasme aan dit nieuwe jaar, vol positieve verwachtingen.

Nog maar nauwelijks op weg kwamen er al donkere, dreigende wolken aan in de vorm van een onbekend virus aan de andere kant van onze aardbol. Voordat het goed en wel doordrong stond alles letterlijk stil. We werden allemaal opgeroepen zoveel mogelijk binnen te blijven, contacten te vermijden etc. Onze maatschappij werd sociaal en economisch zwaar getroffen en ons persoonlijk leven stond op z’n kop. De zekerheid van ons bestaan werd in alle opzichten zwaar op de proef gesteld. Inmiddels worden maatregelen versoepeld en komt de samenleving weer langzaam en voorzichtig op gang.

Maar kijk eens om, kijk eens terug. Wat zijn we kwijtgeraakt, belangrijker nog, wie zijn we kwijtgeraakt. Er zijn veel slachtoffers, letterlijk. We treuren om hen en leven met hun nabestaanden mee. We leven ook mee met allen die de zekerheid onder hun bestaan in economische zin zijn kwijt geraakt. Het zal tijd kosten om weer op te bouwen, met elkaar de weg omhoog te vinden. Hoe onwezenlijk, wat een achtbaan.

Ik moet terugdenken aan de rap van ds. Jan Mudde, nu predikant in Haarlem. Siemoe levavchèm  is de titel van de rap; het zijn de woorden die de profeet Haggai vijfmaal in een oproep tot het volk Israël richt. Ze betekenen Sta hierbij stil, Denk toch na!, Neem het ter harte!'

Het volk bevindt zich in een crisis, maar hoe is die tot stand gekomen en hoe kan de situatie weer ten goede kantelen. Zie https://youtu.be/kr26B2EopMw

Ik hoop van harte dat deze bezinning tot stand komt, niet in de laatste plaats ook in de politiek.

Afgelopen week is het politieke zomerreces begonnen na de raadsvergadering van 30 juni j.l. Vanwege het covid-19 virus op een bijzondere plaats nl het Muziekcentrum. Dit alles om de maatregelen van de anderhalve meter samenleving ook bij een raadsvergadering te kunnen invullen. Ik wil u niet te veel vermoeien met een verslag van die vergadering, de media hebben er voldoende over geschreven. Laten we het er maar even simpel houden en aansluiten bij de bovenstaande oproep “Siemoe levavchèm....”

Ik wens u allen een goede vakantietijd, waar en hoe u die ook gaat beleven.

Henri de Roode, raadslid

 

Het vergrijzingsdebat

De afgelopen weken hebben we in aanloop naar het woondebat een gesprek gehad over de woonbehoefte in Enschede vanuit sociaal perspectief. We zien dat we “vergrijzen” en een groeiende behoefte aan woningen waar men lang zelfstandig kan wonen. Er is vooral vraag naar concepten zonder zorg, maar met meer sociale cohesie. Hoe gaan we dat als gemeente aanjagen en ondersteunen? 

Daarnaast zien we dat de vraag naar ondersteuning met het klimmen der jaren ook groeit. De zorgaanbieders geven aan dat zij naar de toekomst toe waarschijnlijk gaan kampen met te weinig medewerkers in verhouding tot de vraag naar zorg.

Ook stond de ondersteuning van mantelzorgers op de agenda, met een aantal dilemma's. Voor de ChristenUnie alle reden om bij de corona-nota te pleiten voor een debat over de komende vergrijzing. Als we nu geen plannen maken en actie ondernemen hebben we over 10 jaar echt een probleem. Op dit punt zijn toezeggingen gedaan door de wethouder(s).

Wilt u nog uitdagingen op dit gebied met ons delen, mail ons gerust: h.meijer@enschede.nl

Hadassa Meijer, raadslid

 

Droogte: grote uitdaging voor Overijssel

Het voorjaar van 2020 was erg droog. Opnieuw, want 2018 en 2019 waren ook al droge jaren. De aanhoudende droogte zorgt voor schade aan natuur en landbouw en bedreigt de drinkwaterwinning.  Deze beleidsterreinen vallen onder de verantwoordelijkheid van het provinciebestuur. De ChristenUnie ziet droogte dan ook als één van de grote uitdagingen voor de provincie Overijssel.

Oorzaken van de droogte

De toename van droogte past in het patroon van klimaatverandering. Het KNMI verwacht dat de extremen in het weer toenemen door klimaatverandering. Dat betekent soms meer en hevige neerslag, maar ook langere perioden van droogte. Met een reeks van droge jaren achter elkaar worden de grondwaterreservoirs onvoldoende aangevuld. Dat verergert de problemen op lange termijn. De sprengen en beken die ontspringen in Twente en de Sallandse heuvelrug vallen daardoor eerder droog. De zoektocht naar een nieuwe locatie voor drinkwaterwinning in Twente wordt er extra ingewikkeld door.

Snel afvoeren zorgt voor problemen

Het watersysteem is vooral ingericht om de waterpeilen gelijkmatig te houden (dat is gunstig voor de landbouw) en om wateroverlast te voorkomen. Bij neerslag wordt overtollig water snel afgevoerd naar het IJsselmeer. Bij langere perioden zonder neerslag ontstaat er snel een tekort. In een deel van Overijssel kan het tekort worden aangevuld vanuit de IJssel of het IJsselmeer als daar voldoende water beschikbaar is. Maar naar de hoge zandgronden (met name in Twente) kan geen water worden aangevoerd en daar ontstaan snel problemen bij langdurige droogte. Met als gevolgen schade aan de natuur en landbouw.

Slimmer omgaan met water

De droogte vraagt er om dat we slimmer omgaan met water. Neerslag niet zo snel mogelijk afvoeren, maar vasthouden en infiltreren zodat het grondwater weer wordt aangevuld. Kortom een watersysteem dat de extremen beter kan opvangen. Ook landbouw en natuur kunnen robuuster worden ingericht zodat langere periodes van droogte minder schadelijk zijn. Dat kan de provincie niet alleen. Belangrijke partners in de aanpak van de droogte zijn landbouw- en natuurorganisaties en de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen.

Wat doet de ChristenUnie?

In het coalitieakkoord is “hitte, droogte en wateroverlast” een belangrijk thema. ChristenUnie-gedeputeerde Bert Boerman heeft dit thema in zijn portefeuille en werkt aan de actieplannen die in het akkoord genoemd worden. Statenlid Arjan Hof heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het college over de gevolgen van de droogte van dit jaar. Het thema staat ook hoog op de agenda van een werkbezoek bij de ChristenUnie fracties van de waterschappen dat in het najaar zal plaatsvinden. Kortom de droogte en de zoektocht naar oplossing voor robuuster waterbeheer houdt ons als fractie nog wel even bezig.

Arie de Niet, Burgerlid CU Overijssel

 

Geen spreekuur in de zomervakantie

In de schoolvakanties vervalt het spreekuur van de ChristenUnie Enschede.

Vanaf 19 augustus start dit inloopspreekuur weer: elke woensdag van 10.00 – 12.00 uur, een afspraak maken mag, maar is niet noodzakelijk. Een fijne zomer toegewenst en graag tot ziens!

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts