-

Nieuwsbrief 23 december 2022

Enschede
Nieuwsbrief 23 december 2022

Van de fractie

Beste leden van de ChristenUnie,

Vanuit de fractie willen we onze wethouder Jurgen van Houdt van harte feliciteren met zijn benoeming tot burgemeester van Rijssen-Holten. We waren allemaal zeer verrast, maar wensen hem heel veel zegen bij de mooie taak die hij daar mag vervullen.

Deze nieuwsbrief krijgt daardoor een klein beetje een ander karakter. Verderop in de nieuwsbrief vindt u de profielschets voor de wethouder, en daarbij de procedure die gevolgd gaat worden. Verder vindt u de gewone bijdragen over afgelopen jaar en de politieke werkelijkheid van de afgelopen weken.

Hartelijke groet,
Hadassa Meijer, Fractievoorzitter

 

Terugblik 2022

Beste vrienden en vriendinnen van de ChristenUnie,

Zo begonnen vroeger de toespraken op het Uniecongres. Daar moest ik aan denken toen ik een titel zocht voor mijn bijdrage aan deze nieuwsbrief.

Want als ik terugkijk hebben we het afgelopen jaar het als vrienden en vriendinnen met elkaar klaar gespeeld. Ik kijk met veel plezier terug op de campagne, waar we soms met 12 man/vrouw op pad waren. Maar ook een avond waarop we met een belteam van minstens 10 mensen contact hebben gezocht met onze leden. We zaten niet alleen voor het geluid ver uit elkaar maar het was ook nog corona tijd. Dat heeft wel de campagnetijd getekend. In de laatste weken mocht er meer, maar toch was het voor ons gevoel een campagne “met de handrem erop”. Ondanks de mooie campagne heeft het jammer genoeg geen extra zetel opgeleverd.

Opnieuw mochten we aanschuiven bij de college-onderhandelingen, naar onze mening met goed resultaat. Jurgen kan als wethouder aan de slag met jeugd en gezin en publieke gezondheid. Een portefeuille die erg goed bij hem en de ChristenUnie past. Ook de wisseling van fractievoorzitter en raadslid is in goede samenwerking verlopen (waarvoor dank Henri).

We namen afscheid van Huib onze fractie-ondersteuner omdat hij naar het westen verhuisde met een nieuwe baan bij TNO. We verwelkomden Harmjan als fractievertegenwoordiger en ook Judith en Frieda sloten aan bij de fractie. Gelukkig worden we ook nog steeds ondersteund door Gerda bij alle praktische zaken.

We hebben twee keer een fijn voorgangersoverleg gehad. Waarin we zorgen in de stad met elkaar deelden. We hebben werkbezoeken afgelegd om contact te houden met de praktijk van elke dag.

Daarnaast zijn we op het stadhuis heel druk geweest met alle vergaderingen, vergaderstukken, coalitie overleggen, presidiumvergaderingen, commissie en raadsvergaderingen en ga zo maar door.

Als ik zo terug kijk op afgelopen jaar overheerst een gevoel van dankbaarheid, voor al die mensen die ons steunden in ons werk. Soms door mailtjes, en belletjes, soms heel praktisch in campagne tijd.

Bovenal dankbaarheid aan God die ook dit jaar met zijn zegen en nabijheid bij ons was. We gaan in Zijn afhankelijkheid ook het nieuwe jaar in. Op hoop van zegen, ook voor jullie als vrienden en vriendinnen van de ChristenUnie.

Hadassa Meijer, Fractievoorzitter

De raad in december

Voor de raadsvergaderingen van 12 en 19 december stonden een aantal grote thema's op de agenda.

Transitievisie Warmte

Als uitvloeisel van het Klimaatakkoord, heeft iedere gemeente de opdracht gekregen een zgn Transitievisie Warmte op te stellen. Energietransitie is noodzakelijk om oa de uitstoot van CO2 te verminderen (in 2030 50% en in 2050 100% tov 1990). Grofweg gezegd richt de Transitievisie Warmte zich op het aardgasvrij maken van woningen en bedrijven. Deze visie geeft daarbij aan hoe dit proces voor de verschillende wijken van Enschede kan verlopen. Een visie en dus nog geen concrete uitvoeringsplannen. Als ChristenUnie kunnen wij ons in de voorliggende visie vinden. Wel hebben we erop aangedrongen zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen voor de wijken in termen van wat, hoe en wanneer en betrokkenheid van inwoners een belangrijke plaats te laten innemen. Dit onderwerp roept bij veel inwoners de nodige vragen op, zeker gezien de (tarief)ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Wordt vervolgd dus.

Evaluatie Technology Base

Ook de evaluatie van Technology Base (het voormalige vliegveld Twente) kwam aan de orde. De ontwikkeling van dit gebied vwb natuur, wonen en recreatie verloopt voorspoedig en conform plan. De ontwikkeling van het bedrijventerrein en de vliegactiviteiten hapert nog wel een beetje. Wat de ChristenUnie betreft is het nu nog te vroeg om eea af te serveren. Het in de evaluatie voorgestelde idee om iets meer ruimte te creëren in de kaders die gesteld worden aan mogelijke bedrijven zien wij als een goede optie waarbij wel aan het unieke karakter van dit gebied moet worden vastgehouden. Wat ons betreft spijtig was het feit dat de bespreking van dit onderwerp met name ging over de ambitie om te komen tot een burgerluchthaven. Een idee dat niet uit de evaluatie naar voren kwam. Wel een ambitie waar acht jaar geleden hard aan gewerkt is, maar waarbij we tot de conclusie moesten komen dat het een niet te realiseren optie was. Zowel financieel als ook bestuurlijk (zowel in Den Haag als in Brussel). Dit idee zorgt alleen maar voor meer onrust en minder aandacht voor de geplande activiteiten mbt het bedrijventerrein waarbij de uitkomst redelijk voorspelbaar is.

Overige zaken

Bovengenoemde vergaderingen werden gedomineerd door vele (actuele) moties. Iets wat we meer en meer zien en helaas betreft het lang niet altijd zinvolle moties… ik hoop dat we daar binnen de Raad echt eens stappen kunnen maken, dit helpt niet om effectief met de beschikbare tijd om te gaan en het roept ook onnodige irritaties op. Mooi voornemen voor 2023…

Heet van de pers

Net bekomen van de schrik, Jurgen van Houdt gaat ons verlaten…. Jammer voor ons, maar prachtig voor hem en Rijssen-Holten, waar hij de nieuwe burgemeester mag worden.

We komen hier zeker nog op terug, maar ook van deze kant de hartelijke felicitaties!

Tot slot

Iedereen hele fijne en gezegende kerstdagen en een spetterende jaarwisseling toegewenst!

Henri de Roode, Fractielid

Van het bestuur

Terugkijkend op 2022 is het voor het bestuur een jaar van verandering geweest. Voor de zomer moesten we afscheid nemen van Arjan Hof als onze voorzitter en mocht ik het stokje van hem overnemen. In oktober hebben we Jeannette Brink aan ons bestuur toegevoegd. En ten slotte hoorden we in november dat Egbert Kloppenburg vertrekt richting het bestuur van de provincie Overijssel. Kortom, de wacht is vaak gewisseld.

Bijzonder vind ik dat we elkaar als bestuur ondanks de veranderingen goed hebben vastgehouden. Omdat we allen vanuit dezelfde overtuiging worden gedreven en Gods liefde willen laten zien in Enschede. Ik ben hier als voorzitter ontzettend dankbaar voor. Daarnaast hebben we ook erg fijn opgetrokken met de fractie. In het bijzonder ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben prettig samengewerkt en elkaar als bestuur en fractie goed kunnen ondersteunen.
Ik geloof dat het belangrijk is dat we elkaar blijven vasthouden, ook gezien de veranderingen die 2023 met zich mee gaat brengen in het politieke landschap. Daarnaast hoop ik dat we komend jaar ons als bestuur nog beter mogen positioneren en zo een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de ChristenUnie in Enschede.

Naast de verwachtingen die we hebben voor het nieuwe jaar, verheug ik me ieder jaar ook weer enorm op de komst van het Licht. Het is mooi om weer uitgebreid stil te mogen staan bij de geboorte van Jezus. Ik geniet ervan. Ik geniet ook van de lichtjes, de liederen en het contact met mensen. Wel ben ik me enorm bewust van de eenzaamheid die deze tijd met zich mee kan brengen. Soms ervaar ik dat zelf ook wel een beetje, als import in Twente. Daarom wil ik jullie aanmoedigen om jullie broers en zussen (zowel in je gemeenschap als daarbuiten) niet uit het oog te verliezen deze dagen.

Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

Mattheüs 5:14

Groeten namens het bestuur,
Jolanda Verschoof

Vacature wethouder Kansengelijkheid, Jeugd, Gezondheid, Onderwijs en Centrumtaken

Door de benoeming van Jurgen van Houdt als burgemeester van Rijssen-Holten is er een vacature ontstaan voor de functie van wethouder Kansengelijkheid, Jeugd, Gezondheid,
Onderwijs en Centrumtaken. De procedure voor de invulling van de vacature is als volgt.

We hebben als bestuur en fractie een profielschets opgesteld en die is hier te raadplegen.

Kandidaten die zichzelf geschikt achten kunnen een sollicatiebrief met referenties en CV sturen naar selectiecommissie@enschede.christenunie.nl. De sluitingstermijn is vrijdag 6 januari 2023.

De selectiecommisie bestaat uit de volgende leden:

  • Jolanda Verschoof (voorzitter ChristenUnie Enschede)
  • Henri de Roode (fractielid ChristenUnie Enschede)
  • Bert Tijhof (wethouder Rijssen-Holten)

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdagavond 18 januari 2023.

Mochten er vragen zijn over de vacature dan kunnen die gestuurd worden naar selectiecommissie@enschede.christenunie.nl.

Jeremia 6:16

Dit zegt de HEER: Je staat op een kruispunt, kijk goed! Vraag na hoe de oude wegen liepen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust.

Jeremia 6:16a

De laatste nieuwsbrief van het jaar is een moment om terug te kijken op het oude jaar en vooruit te blikken naar het nieuwe jaar. Deze tekst roept op tot bezinning om de weg te zoeken die leidt naar het goede en deze in te slaan.

  • Bid voor politieke wijsheid in het nieuwe jaar om Gods hulp te vinden naar de goede weg bij verschillende kruispunten die ook langs zullen komen.
  • Bid voor wijsheid voor de selectiecommissie in het vinden van de goede wethouders-kandidaat.
  • Dank God voor het afgelopen jaar waarin we politiek hebben kunnen bijdragen aan nieuwe plannen voor Enschede.
  • Bid voor wijsheid van God om ook in je eigen leven de goede weg voor het nieuwe jaar te kunnen vinden.